Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2003 r. znak: KR 3112/32/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty p ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W związku z Państwa pismem z dnia 24.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przy ...

Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. w przypadku otrzymania dotacji pieniężnej.

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 12 grudnia 2003 r. i uzupełnione w dniu 18 lutego 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania, zawartego w piśmie Podatnika jest zas ...

Czy do osiągnanych przychodów z najmu należy zaliczyć tylko wpłacany czynsz?

Stosownie do artykułu 6 ust. 1a. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930 z 2000 r. z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzy ...

Czy świadczenie z tytułu pracy niewolniczwj i przymusowej wypłacone przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie w oparciu o informacje zawarte w Pana piśmie z dnia 24.01.2004 r. (data wpływu 17.02.2004 r.) uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazis ...1) Czy zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje rezydentów i nierezydentów? 2) Czy zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy obejmuje również zwolnienie w przypadku zapłaty przez Uczelnię Wyższą rachunku za hotel, wyżywienie, koszty przejazdu (np. samolot) nierezydentom przyjeżdżającym na Uczelnię na zaproszenie, w tym również zwroty dokonane na prywatne konta zaproszonych gości?

Odnosząc się do złożonego zapytania jak i stanowiska pytającego w kwestii możliwości zastosowania zwolnień podatkowych wynikających z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 b oraz pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób lirycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w stosunku do nierezydentów jak i rezydentów należy wyjaśnić, co następuje. Sposób k ...

Czy od 1.01.2004 r. dodatek mieszkaniowy wypłacany nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też traktować go należy jako dodatek zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy finansowane ze środków budżetowych dopłaty do czesnego dla studiującego nauczyciela są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału przyznane na podstawie odrębnych przepisów o dodatkach mieszkaniowych. Te odrębne przepisy to ustawa z 21.01.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z ...

Czy zasiłek dziecięcy otrzymywany z USA podlega zwolnieniu przedmiotowemu?

Odpowiadając na pismo z dnia 30 stycznia 2004 roku Wasz znak: ONT/RP/219/04, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 10 lutego 2004 roku w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że: katalog zwolnień podatkowych zawiera art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...

Generowanie strony w 86 ms