Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nierzetelność ksiąg rachunkowych

Czy prowadząc księgę przychodów i rozchodów można uznać za dowód księgowy umowę podpisaną z wykonawcą wraz z dowodami wpłat na rachunek bankowy oraz pokwitowaniami odbioru gotówki? Pieniądze za wykonane roboty wpływały na rachunek bankowy Pani Y, konkubiny wykonawcy.

Zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.Ze złożonego pisma wynika, że zawarła Pani umowę z Panem X na wykonanie prac remontowych w budynku jednorodzinnym w Warszawie przy ul. XYZ wynajmowanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca odmawia wystawienia faktur VAT za wykonane roboty. Post ...

1. Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Przez przytoczenie podstaw kasacyjnych rozumieć zaś należy przede wszystkim dokładne określenie tych przepisów prawa, które - zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną - uległy naruszeniu przez sąd wydający zaskarżone orzeczenie. Uzasadnienie kasacji winno natomiast zawierać rozwinięcie zarzutów kasacyjnych przez wyjaśnienie, na czym naruszenie polegało i - w odniesieniu do uchybień przepisom procesowym - wykazanie, że zarzucane uchybienie rzeczywiście mogło mieć wpływ na wynik sprawy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2005 r., sygn. l FSK 155/05, niepublikowany). Innymi słowy więc, zarzucając sądowi naruszenie prawa procesowego należy nie tylko wskazać jakiego przepisu (przepisów) regulującego postępowanie sądowoadministracyjne to dotyczy, ale także wykazać wpływ takiego naruszenia na treść wyroku. 2. Zarzucając sądowi naruszenie prawa procesowego należy nie tylko wskazać jakiego przepisu (przepisów) regulującego postępowanie sądowoadministracyjne to dotyczy, ale także wykazać wpływ takiego naruszenia na treść wyroku.

Wyrokiem z dnia 28 września 2005 r. sygn. akt I SA/Sz 22/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Mariusza B na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2004 r. Nr PP.2-4407/148/04/BPL w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2002 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd w pierwszej kolejności omówił przebieg dotychczasowego postępo ...

Generowanie strony w 21 ms