Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wadliwość ksiąg

Czy prowadząc księgę przychodów i rozchodów można uznać za dowód księgowy umowę podpisaną z wykonawcą wraz z dowodami wpłat na rachunek bankowy oraz pokwitowaniami odbioru gotówki? Pieniądze za wykonane roboty wpływały na rachunek bankowy Pani Y, konkubiny wykonawcy.

Zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.Ze złożonego pisma wynika, że zawarła Pani umowę z Panem X na wykonanie prac remontowych w budynku jednorodzinnym w Warszawie przy ul. XYZ wynajmowanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca odmawia wystawienia faktur VAT za wykonane roboty. Post ...

Czy składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą być wpisywane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie listy wynagrodzeń, rachunków wystawionych przez zatrudnionych na umowę zlecenia czy o dzieło pod datą zapłacenia składki

Zasady dokumentowania dokonywanych operacji gospodarczych zostały w sposób szczegółowy określone w par. 12 i 13 oraz 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Stosownie do par. 12 ust. 3 pkt. 1 cyt. rozporządzenia podstawowymi dowodami księgowymi są faktury VAT, faktury VAT RR , faktury VAT KOMIS, faktury VAT MP, d ...

dotyczy obowiązku księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanego nieodpłatnego świadczenia

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowi ...

Generowanie strony w 5 ms