Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z nieruchomościami

Czy od 01 maja 2004r. Podatnik ma prawo do wystawiania faktur zleceniodawcy za podwykonawstwo na terenie Unii Europejskiej z preferencyjna stawką, nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

Według ogólnej zasady wynikającej z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi opodatkowane są w kraju, w którym świadczący je posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego wykonana jest usługa. Przepisy określone w art. 27 ust. 2-6 oraz art. 28 zawierają jednak wiele wyjątków od reguły ogólnej, zgodnie z który ...


Czy świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, podlega ewidencjonowaniu przy pomocy kasy rejestrującej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że świadczy usługi pośrednictwa w obroci ...

W jaki sposób są opodatkowane podatkiem VAT usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi?

Zgodnie z poz. 11 Załącznika Nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonymi na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11). Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu informuje, ...


Czy Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna w L może wystawić dla Agencji Nieruchomości Rolnych (której lokalami mieszkalnymi również administruje) łączną miesięczną fakturę VAT, zawierającą także koszty dostawy mediów – załączając pod fakturę imienną specyfikację naliczeń na poszczególnych mieszkańców? Na tym tle powstał spór między Spółdzielnią, a Agencją. Wątpliwości Agencji budzi także zakwalifikowanie przez Spółdzielnie naliczonych opłat jako zwolnionych z podatku VAT.

Z dniem 01. 05. 2004 roku czynności wykonywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie następujących przepisów: - art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ w sytuacji gdy za wykonywane czynności świadczone na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lo ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, które świadczone są dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych na terenie Norwegii. Podatnik nie świadczy tych usług osobiście lecz zawiera umowy z osobami fizycznymi mającymi zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce i wykonującymi usługi budowlane zgodnie z w/w umowami jako podwykonawcy na trytorium Norwegii. Czy przy wykonywaniu tego rodzaju usług można zastosować stawkę podatku VAT 0%?

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ), w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami (...) - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Zatem w tym konkretnym przypadku , podatnikiem nie będzie polska firma ( będąca dostawcą usług ), ale norweski odbiorca usługi, który będzie ...

dotyczy utraty zwolnienia z podatku VAT w związku z prowadzeniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 25.06.2004 r. (znak: I US-II/443/63/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie podatniczki wyni ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926; ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z dnia 19.06.2004 r. (znak: nr US-III-443/11/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 1 ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługa wynajmu nieruchomości położonej na terytorium Niemiec świadczona polskiemu podatnikowi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla usta ...

Generowanie strony w 6 ms