Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkcja filmowa

Zapytanie podatnika dotyczy zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub zwolnienia z tego podatku usługi polegającej na transporcie sprzętu oświetleniowego i jego montażu na planie filmowym, wykonywanej na zlecenie telewizji lub innego producenta w związku z produkcją filmów. Podatnik podaje, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi te sklasyfikowane są w grupowaniu 92.11.31 – usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo oraz usługi pokrewne.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2. W związku z tym, iż w poz. 23 ww. załącznika ujęto usługi z grupowania 92 określone jako „usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem - z wyłączeniem: 1. usług związanych z taśmami v ...

1. Czy usługi o charakterze wynikającym z mojej działalności nie związane z promocją, reklamą i nie wykonywane na taśmach video świadczone dla telewizji publicznej lub komercyjnej są zwolnione z podatku VAT ? 2. Czy usługi świadczone w ramach produkcji telewizyjnej serialu są zwolnione z podatku VAT ? 3. Czy umowy o dzieło zawierane z artystami i twórcami oparte o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych w wypadku przekazywaniu praw do danego dzieła są zwolnione z podatku VAT ? W zapytaniu podatnik przedstawił następujący stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji radiowo-telewizyjnej sklasyfikowanej pod numerem PKD 92.20.Z. Świadczone usługi dotyczą współpracy z producentami telewizyjnymi. Usługa wykonywana przez firmę podatnika jest oparta o zamówienie wystawione przez producenta dla firmy podatnika na podstawie umowy podpisanej z telewizją publiczną, którą posiadają producenci. Działalność, której dotyczy umowa to produkcja telenoweli. Podatnik świadczy usługi dotyczące wyreżyserowania, nagrania oraz zmontowania gotowej ścieżki dźwiękowo-dialogowej i efektów synchronicznych. Produkt ten tworzony jest przez firmę przy współpracy z reżyserami montażu, twórcami efektów synchronicznych i reżyserami dźwięków. Wymienieni twórcy, z którymi współpracuje przy wykonywaniu zamówienia świadczą podatnikowi usługę na podstawie umowy artystycznej o wykonanie danego dzieła wraz z przekazaniem praw autorskich.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, organ podatkowy informuje, że ad. 1 zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 % ( ... ) - poz. 155 PKWiU ex 92.2 - usługi radia i telewizji, inne niż ok ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest usługa sklasyfikowana w PKWiU 92.11.31-00.00 - usługi związane z produkcja filmów, nagrań wideo i DVD?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 13.07.2004 r.). Z przedstawionego stanu faktycznego wyn ...

Jaką stawkę VAT stosować dla usług związanych z produkcją filmów PKWiU 92.11 oraz dla udzielania licencji na prawa autorskie?

W związku z pismem z dnia 16.06.2004 r. (data wpływu 18.06.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że: Jeśli przedmiotem działalności spółki są usługi (w tym również w zakresie praw autorskich) w zakresie produkcji filmów PKWiU 92.11 i są to usługi związane z kulturą i nie związane z t ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować w/w usługi ? Zdaniem podatnika usługi we wskazanym zakresie są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 i poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT.

Stan faktyczny : Podatnik na zlecenie telewizji publicznej i telewizji prywatnych świadczy usługi w produkcji materiałów filmowych obejmujące m. in. produkcje krótkich reportaży telewizyjnych, materiałów filmowych informacyjnych, filmów dokumentalnych oraz usługi związane z montażem wyprodukowanego materiału filmowego. Zdaniem Podatnika w/w usługi sa klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.11.31-00.00 ...

Czy wpłata od sponsora, dokonana w terminie 14 dni od podpisania umowy sponsoringu, stanowi przychód podatkowy w miesiącu jej otrzymania, czy w miesiącach przyszłych, w których usługi wynikające z tej umowy (m. in. prawo posługiwania się tytułem „Sponsora Filmu”, umieszczenia logo firmy na taśmie filmu) zostaną wykonane przez Podatnika?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uzupełnia na podstawie art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informację o zakresie stosowania przepisów prawa, udzieloną przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego urzędu Skarbowego w Warszawie, pismem z dnia 21.12.2004 r. Nr US72/ROP1/423/754/04/AJ. Stan faktyczny: Spółka zajmuje się produkcją filmową oraz ...

Czy wpłata od sponsora, dokonana w terminie 14 dni od podpisania umowy sponsoringu, stanowi przychód podatkowy w miesiącu jej otrzymania, czy w miesiącach przyszłych, w których usługi wynikające z tej umowy (m. in. prawo posługiwania się tytułem „Sponsora Filmu”, umieszczenia logo firmy na taśmie filmu) zostaną wykonane przez Podatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 25 października 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2004 r.). Zgodnie z przedstawionym ...

Czy usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo podlegają zwolnieniu od podatku VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie technicznej i organizacyjnej obsługi rejestracji, montażu i odtwarzania audycji telewizyjnych na rzecz Podmiotu "Y".Do wniosku o interpretację strona załączyła pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi będące odpowiedzią na zapytanie podatnika.W ww. piśmie GUS wyraził opinię, że:- usługi jednoosobowego po ...

Czy produkcja programów telewizyjnych dla telewizji publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy usługi pomocnicze, jak obsługa planu zdjęciowego wykonywane dla telewizji publicznej są zwolnione od podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.11.2004 r. ( wpł. 05.11.2004 r. ) uprzejmie informuje: W myśl art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), opodatkowaniu ...

Czy produkcja programów telewizyjnych o symbolu PKWiU 92.11.31, nie mających charakteru reklamowego ani promocyjnego, jest zwolniona z podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 07.04.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 07.04.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podat ...

Generowanie strony w 37 ms