Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obiekty socjalne

Przedsiębiorstwo posiada ośrodek wypoczynkowy, będący zakładowym obiektem socjalnym. Czy wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego, sfinansowane ze środków obrotowych będą kosztem uzyskania przychodów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 21.05.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Zapytanie dotyczy: Przedsiębiorstwo prowadzące działalno ...

Czy przychody ze sprzedaży usług "wczasowych" świadczonych w ośrodku wczasowym spółki oraz przychody ze sprzedaży tego ośrodka wczasowego należy zakwalifikować jako zwiększające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy podwyższające podstawę opodatkwania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

W wykonaniu art.14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.), w wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 25 marca 2004r. Nr PBII/0801/87/2004, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art.14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowe ...

Czy przychody ze sprzedaży usług "wczasowych" świadczonych w ośrodku wczasowym spółki oraz przychody ze sprzedaży tego ośrodka należy zakwalifikować jako zwiększające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy podwyższające podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

W odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 12 sierpnia 2004 r. oraz w nawiązaniu do pisma Dyrektora Izby Skarbowej Nr PD-1/005/2-131/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. wydanego w wykonaniu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w wyniku weryfikacji pisma Naczelnika UrzęduSkarbowego Kraków - Krowodrza z dnia 25 marca 2004 r. Nr PBII/08 ...

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jaka stawka podatku VAT obowiązuje w przypadku robót budowlanych związanych z przebudową toalet i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny przy powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w której Placówce co najmniej połowa powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkaniowe (dom dziecka - przeznaczony na pobyt całodobowy dla 14 osób oraz dla 16 osób na pobyt dzienny).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lipca 2005 roku /data wpływu 29.07.2005r/ Powiatowego Centrum P. R. w O. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spra ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową boiska piłki nożnej i kortu tenisowego finansowanych ze środków obrotowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy koszty utrzymania zakładowego obiektu socjalnego, jakim jest żłobek, w części niepokrytej środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od zakupionego i zaadaptowanego budynku przeznaczonego na żłobek, jako zakładowy obiekt socjalny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

Czy środki uzyskane ze sprzedaży ośrodka wczasowego, zasilając zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o ZFŚS, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 5 updop nie stanowią przychodu podatkowego? Czy przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym nie uwzględnia się zarówno dochodu, jak i straty ze sprzedaży środków trwałych wchodzących w skład majątku w/w ośrodka?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy wydatkowanie na zakup i wyposażenie zakładowych obiektów socjalnych środki finansowe, zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym Funduszu Socjalnego, pochodzące z odpisu obciążającego koszty działalności pracodawcy, naliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu socjalnym oraz przekazane w ustawowych terminach na odrębny rachunek Funduszu Socjalnego, będą traktowane jako koszt uzyskania przychodu w świetle art. 23 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 20 ms