Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ośrodki wypoczynkowe

Przedsiębiorstwo posiada ośrodek wypoczynkowy, będący zakładowym obiektem socjalnym. Czy wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego, sfinansowane ze środków obrotowych będą kosztem uzyskania przychodów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 21.05.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Zapytanie dotyczy: Przedsiębiorstwo prowadzące działalno ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych sprzedaż sezonowa osobom fizycznym usług świadczonych przez ośrodek wypoczynkowy w formie korzystania z domków wypoczynkowych, należący do 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców tj. państwową jednostkę organizacyjną opodatkowane jest stawką 7% (usługa sklasyfikowana zgodnie z symbolem PKWiU 55.33.12).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 19.05.2004r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu 20.05.2004r.) w sprawie: odpowiedzi na postawione pytanie prawne, czy w ...


1. Czy sprzedaż działek budowlanych wraz z budynkiem, a także ze znajdującymi się na nich innymi budowlami, np. ogrodzenie, mur oporowy, sieci kablowe, kanalizacja jest zwolniona z podatku VAT (budowa wymienionych obiektów zakończyła się w 1990 r.) ? 2. Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów w przypadku w/w działek jest zwolniona z podatku od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.09.2004 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwolnien ...

Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułów zakupów związanych z funkcjowaniem ośrodka wypoczynkowego, które to wydatki są częściowo finansowane z ZFŚS?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 217, art. 14a § 4 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie podatku od towarów i usług, przedstawione w piśmie z dnia 17 grudnia 2004r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 17 grudnia ...

1) a) czy usługi polegające na udostępnianiu miejsc wczasowych w ośrodkach wypoczynkowych zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004r.) w poz. 139 jako usługi hoteli albo w poz. 140 - usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania i w związku z tym przy ich sprzedaży należy stosować stawkę podatku 7%? Zdaniem Podatnika, świadczone przez niego usługi należy zakwalifikować do którejś z powyższych kategorii i przy ich sprzedaży stosować stawkę 7%. b) czy podstawą opodatkowania sprzedaży skierowań na wczasy jest kwota pełnej odpłatności niezależnie od tego, że usługa jest refundowana z ZFŚS, czy kwota należności jaką ponosi pracownik kupujący skierowanie? Zdaniem Podatnika, podstawę opodatkowania stanowi kwota obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy. c) czy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązany jest do wystawiania faktur? W ocenie Podatnika ZFŚS nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT, ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT zaś refundacja nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. d) czy sprzedaż wczasów przez Podatnika dla osób nie będących pracownikami podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach jak sprzedaż pracownikom? Zdaniem Podatnika każda sprzedaż wczasów podlega opodatkowaniu tą samą stawką podatku 7%. 2) Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować przekazanie pracownikowi (odpłatnie lub nieodpłatnie) skierowań na kolonie i obozy dla dzieci pracowników i w jaki sposób należy udokumentować to przekazanie? Według Podatnika przekazanie (odpłatne lub nieodpłatne) uprzednio zakupionych skierowań na obozy i kolonie dla dzieci pracowników należy opodatkować stawką 7%, zaś dla udokumentowania tej czynności należy wystawić fakturę zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT. 3) W jaki sposób należy opodatkować przekazanie pracownikom towarów lub świadczenie na ich rzecz usług które są finansowane z ZFŚS oraz jak należy świadczenia te dokumentować? W opinii Podatnika nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlegają opodatkowaniu stawkami właściwymi dla danych towarów lub usług.

Stan faktyczny w sprawie Podatnik świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc wczasowych we własnych ośrodkach wypoczynkowych poprzez sprzedaż skierowań na wczasy. Część skierowań sprzedaje za pełną odpłatnością dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – ZFŚS, który skierowania te przekazuje pracownikom za częściową bądź całkowitą odpłatnością. Część skierowań Podatnik sprzedaje osobo ...

Czy w sytuacji, gdy następuje jednorazowa dostawa nieruchomości, można ją uznać za czynność wykonywaną sporadycznie, a w konsekwencji można nie uwzględniać jej dla celów obliczenia rocznej proporcji przychodu, jaki osiągnęła Spółdzielnia z tytułu tej sprzedaży?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Spółdzielni, zawarte we wniosku z dn. 30 listopada 2005r. (wpływ do tut. Urzędu: 9 grudnia 2005r.), uzupełnionym dn. 2 lutego 2006r., w którym podatnik stwierdził, że w sytuacji, gdy nas ...

Czy aby napewno Spółka może odliczyć VAT z kosztów dotyczących kolonii i wczasów?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 06.10. 2005 r. jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 06.10.2005.r Spółka zwróciła się z pismem określonym jako "dopytanie o szczegóły" co związane było z otrzy ...

Czy gospodarstwo pomocnicze prowadząc działalność socjalną (wczasy, kolonie i obozy dla dzieci, i inne formy wypoczynku) winno deklarować podatek od nieruchomości według stawek jakie obowiazują przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu zażalenia napostanowienie z dnia 21 października 2005 r. Nr Fn 3110/25/05 Wójta Gminy w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 póz. 60 ze zmianami) w związku z art. 1a § 1 pkt 3 i ...

Czy prawidłowe było niezaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości Ośrodka Wypoczynkowego w sytuacji, gdy sprzedaż tego Ośrodka nastąpiła z przyczyn ekonomicznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku znak: L.dz. RFK 9/06 z dnia 04.01.2006r. (uzupełnionego pismami: L.dz. RFK 47/06 z dnia 27.01.2006r. i L.dz./RFK/71/06 z dnia 08.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Generowanie strony w 14 ms