Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prokuratura

Czy podatnicy podatku od towarów i usług powinni wystawiać faktury w przypadku sprzedaży usługi rzeczoznawstwa wykonywanej na rzecz sądów i prokuratorów?

Zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08.stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zw. dalej ustawą o VAT, podlega świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2 (zwolnienie przedmiotowe), natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT stanowi, iż zwalnia się od podatku od towarów i ...

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie pismem z dnia 27 lutego 2004 r., znak: US.PD/423-11/JG/04 w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów otrzymanych w 2003 r. przez osobę wykonującą obowiązki prokurenta.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie pismem z dnia 27 lutego 2004 r., znak: US.PD/423-11/JG/04 w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycz ...

Czy postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko dłużnikowi, wydane przez Prokuraturę, stanowi o nieściągalności wierzytelności, zgodnie z przepisami art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W piśmie Podatnika został sformułowany następujący stan faktyczny: W dniu 20.08.1996r. Spółka zbyła artykuły papiernicze na kwotę 14.540,66 zł. Termin płatności minął 13.09.1996r. Wnioskująca bezskutecznie wysyłała wezwania do zapłaty, któreze względu na fałszywe dane adresowe, nie mogły dotrzeć do adresata.Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej, która następnie wydała postanowienieo u ...

Czy przyznana przez prokuratora świadkowi należność (odszkodowanie za utracony zarobek, zwrot kosztów podróży, strawnego i kosztów noclegu) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko odnośnie należności wypłacanych świadko ...

Czy świadcząc usługi medyczne jako biegły sądowy / i wystawiając rachunki z prywatnego gabinetu lekarskiego/, przychody z tego tytułu można zakwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym przez Pana xxx wnioskiem z dnia 27.06.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodaw ...

Czy postanowienie Prokuratury Rejonowej o umorzeniu postępowania z powodu nie wykrycia sprawcy jest podstawą do zaliczenia nieściągalnej wierzytelności zarachowanej uprzednio jako należny przychód ze sprzedaży do kosztów uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.09.2005 r. ( złożonym w dniu 16.09.2005r. ) uzupełnionym pismem z dnia 23.09.2005 r. ( złożonym ...

czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wykonywane przez organy władzy publicznej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedst ...

Podatnik podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą w zakresie fryzjerstwa oraz pozostałych zabiegów kosmetycznych i tłumaczeń z języka ukraińskiego. Około 90% tłumaczeń świadczonych jest na rzecz prokuratur oraz sądów. Czy wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zapisu dotyczącego usług tłumaczenia będzie jednocześnie skutkowało wyłączeniem przychodów z tego tytułu z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 19.05.2006 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jes ...

Jaki przyjąć sposób naliczania podatku VAT przy wykonywaniu usług tłumacza przysięgłego?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 26.04.2006 r. w sprawie wydania pisemnej int ...

Czy za usługi świadczone na rzecz sądu i prokuratury świadczone przez tłumacza przysięgłego należy wystawiać faktury VAT?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu po ...

Generowanie strony w 24 ms