Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność na imię obojga małżonków

Czy rezygnacja przez Podatniczkę z tytułu prowadzona wraz z mężem działalności gospodarczej (mąż zamierza kontynuować tą działalność) spowoduje konieczność sporządzenia przez Podatniczkę remanentu likwidacyjnego i skutki podatkowe w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?

Podatniczka wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą wykonywaną na imię obojga małżonków. W roku 2003 przychody osiągane z tej działalności małżonkowie opodatkowują w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczając je po 50% na każdego z małżonków. Stan prawny: Od 01 stycznia 2001 r. stosownie do treści art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarc ...

Jak w związku z likwidacją działalności handlowej i przekazaniem sklepów wraz z towarami dzieciom Podatniczki przedstawiać się będzie rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu oraz - wraz z mężem - w zakresie usług hotelarskich, opodatkowaną na zasadach ogólnych z obowiązkiem pro-wadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na działalność tą wydane zostały dwa od-rębne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym na działalność w zakresie handlu zaświadczenie wy ...

Jak należy postąpić w przypadku, gdy jeden z małżonków likwiduje działalność gospodarczą, która była prowadzona na imię obojga małżonków?

Wyjaśnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Małżonkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym również działalność na imię obojga małżonków (bez zawierania umowy spółki cywilnej), jednak najważniejszym i niezbędnym wymogiem jest to, aby oboje byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatk ...

Czy po zarejestrowaniu się każdego ze współmałżonków jako prowadzącego działalność gospodarczą z uwzględnieniem ciągłości, bedzie możliwe rozliczenie dochodu na dwie osoby - współmałżonków, przy założeniu, że istnieje między nimi wspólność majątkowa w trybie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? Podatnicy podali, iż prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 30.07.2001r. wydanego przez Urząd Miejski oraz, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 02.07.2004r - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) zostali wezwani na podstawie art. 68 ust. 1 powołanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez organ ewidencyjny do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu.W związku z tym planują złożyć wnioski w których podatniczka pozostanie pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym, natomiast podatnik wystąpi o nadanie nowego numeru wraz z adnotacją, o której mowa w art. 68 ust. 2 w/w ustawy - zachowanie ciągłości. Podatnicy podali również, iż nie planują zawierania umowy spółki cywilnej i nadal będą wspólnie prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisów wprowadzających. Zdaniem podatników praktycznie nic nie ulegnie zmianie, za wyjątkiem zmiany wpisów do ewidencji, które zamiast jednego numeru będą zawierały dwa numery ewidencyjne - osobne dla każdego współmałżonka.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatników z 12.08.2004r. (wpływ do tut. organu 16.08.2004r.) z uzupełnieniem złożonym dnia 30.08.2004r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U ...Czy wystąpi obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona była w formie "domniemanej spółki małżeńskiej", gdzie rejestracji VAT dokonano na męża, a obecnie działalność ma zostać zarejestrowana na żonę?

Małżeństwo M. począwszy od dnia 01 kwietnia 1997r. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jako domniemana spółka małżeńska. Dla potrzeb podatku VAT powyższa działalność została zarejestrowana na męża. W związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i obowiązkiem wskazania, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji działalności gospodar ...

Czy w związku z wejściem ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej przerejestrowanie działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków na jednego z małżonków lub kontynuowanie działalności w formie spółki cywilnej na podstawie umowy zawartej między małżonkami spowoduje zastosowanie przepisów art. 24 ust.3 i art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.)?

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. – przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. We wniosku należy wskazać s ...

Działalność gospodarcza prowadzona jest na imię obojga małżonków.Czy w sytuacji zaprzestania działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, bądż zawarcia umowy spółki cywilnej, występuje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 14 ust 1 ustawy o podatku VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na zapytanie Pani z dnia 30.09.2004r. (data złożenia 05.10.2004r.) udziela pisemnej informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku VAT. Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, ...

Firma jest prowadzona na imię obojga małżonków. W związku z uzyskaniem przez firmę przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekraczających równowartość w walucie polskiej 800.000 Euro miały zastosowanie przepisy o rachunkowości. Z dniem 01.01.2005 r. żona chciałaby odstąpić od działalności prowadzonej na imię obojga małżonków. Wobec powyższego, czy mąż w związku z kontunuacją działalności gospodarczej będzie mógł ewidencjonować zaistniałe zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 27 grudnia 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, iż podane w piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sąde ...

Generowanie strony w 6 ms