Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budowa budynków

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 15.01.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b - f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pani pismem z dnia 22.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.05.2003 r. (data wpływu - 05.05.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2000 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani pismem z dnia 26.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: 1. W przypadku rezygnacji z oszczędzania w kasie mieszkaniowej i wycofaniu zgromadzonych wkładów oraz zwrotu ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu przy ...


Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: co powinniśmy zrobić jako podatnicy, w sytuacji gdy unieważniono nam decyzję na budowę domu mieszkalnego, jednorodzinnego (wydano ją z rażącym naruszeniem prawa). Podreślić należy, iż decyzja o której mowa wyżej wydana została w dniu 16.12.1999r. Od 1999 roku korzystaliśmy z ulgi budowlanej. Sprawa dot. w/w decyzji jest przedmiotem rozstrzygania przez sąd.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157 poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie przesłanym w dniu 15.01.2004r. a uzupełnionym w dniu 29.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje i wyjaśnia: Prawo do skorzystania z ulgi na budowę budynku mieszkalnego określa ustawa o podatku dochod ...

Podatnik uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, zameldował się i zamieszkał w nim. Czy możliwe jest kontynuowanie odliczeń od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej dalszych wydatków ponoszonych na budowę domu?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) - podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit ...

Powołując się na obowiązujące przepisy prawa oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wydaną przez Urząd Miejski proszę o odpowiedź: od jakiej daty wymienionej w decyzji mogę zaliczyć moje wydatki na budowę budynku mieszkalnego, a od jakiej daty na remont i modernizację ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na złożone zapytanie o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podat ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na wydzierżawionym przez pana gruncie, którego wieczystym użytkownikiem jest spółdzielnia mieszkaniowa buduje pan pawilon handlowy ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży więźby dachowej, zaliczanej do grupowania PKWiU 20.30.13-00.92 „Elementy dachowe budynków i obiektów budowlanych z drewna” ?

Więźba dachowa wykonywana na odrębne zlecenie według projektu, w skład której wchodzą : płatwie, krokwie, murłaty, słupki, łaty oraz kontrłapy, co stanowi zamknięty i kompletny dach wykonany z drewna o konstrukcji gwoździowo-klejowej, który montowany jest na budynkach mieszkalnych, letnich i budynkach użytkowych, zgodnie z załączonym pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi (nr OISK-5672/KW-262/02-684 ...

Generowanie strony w 29 ms