Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pasze

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla wytwarzanego tłuszczu PKWiU 15.11.3 ?

Tłuszcze zwierzęce używane do produkcji pasz dla zwierząt podlegają od 1 maja 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%. Z poz. 16 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dotyczącej stawki 3% dla tłuszczów PKWiU 15.11.3 wyłączone są tłuszcze techniczne (15.11.30-50.10 – 50.40, -70.10 do zastosowań innych niż pro ...

1/ Czy stawka podatku VAT na usługi weterynaryjne PKWiU 85.2 wynosi 7%, czy 22% ? 2/ Czy stawka podatku VAT na śrutę sojową poekstrakcyjną PKWiU 15.41.31-30.10 oraz śrutę rzepakową PKWiU 15.41.31-70.20 wynosi 7%, czy 22% ?

Ad.1) Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy podlegają opodatkowaniu stawką 7%. Pod pozycją 152 tego załącznika umieszczono "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku". Ad.2) Zgodni ...

1/ Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla usług weterynaryjnych PKWiU 85.2 ? 2/ Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla śruty sojowej PKWiU 15.41.31-30.10 i śruty rzepakowej PKWiU 15.41.31-70.21?

Ad.1) Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy podlegają opodatkowaniu stawką 7%. Pod pozycją 152 tego załącznika umieszczono "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku". Ad. 2) Zgodn ...

1) Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla usług weterynaryjnych PKWiU 85.2 ? 2) Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla śruty sojowej PKWiU 15.41.31-30.10 i śruty rzepakowej PKWiU 15.41.31-70.21?

Ad.1) Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz.535) towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy podlegają opodatkowaniu stawką 7%. Pod pozycją 152 tego załącznika umieszczono "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku". Ad.2) Zgodni ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży oleju sojowego surowego z genetycznie modyfikowanych ziaren soi (PKWiU 15.41.12-10.20), który następnie jest przeznaczony do spożycia przez zwierzęta w kontekście § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacjio zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzed ...

Czy makuch rzepakowy należy opodatkować wg stawki obniżonej tj. 7% czy też według stawki VAT 22%.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2004 r. działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Żninie wyjaśnia: Przedstawiona przez Stronę sytuacja faktyczna jest następująca: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przerobu rzepaku metodą tłoczenia na zimno. W procesie produkcji ...

Czy sprzedaż towarów zaklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 15.41.3 wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowana jest obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% ?.

Stosownie do delegacji zawartej w art.41 ust.16 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535), Minister właściwy do spraw finansów publicznych w rozdziale 4 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz.970 ze zm.) określił towary i usługi, dla których obniża się stawkę ...

Wysokość stawki VAT na sprzedaż mieszanek paszowych oraz świadczenie usług śrutowania zbóż i mieszania pasz u rolnika.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.11.08 (data wpływu do tutejszego organu 2004.11.10) w sprawie udzielenia informacji na temat stawki VAT na sprzedaż mieszanek paszowych o symbolu PKWiU 15.41.31-30.10 oraz świadczenie usług śrutowania zbóż i mieszan ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy fosforanu paszowego jedno-wapniowego, fosforanu paszowego dwu-wapniowego oraz śruty sojowej poekstrakcyjnej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz.926 ze zm.) właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, zapytanie płatnika lub inkasenta jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kon ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż fosforanu dwuwapniowego i jednowapniowego?

Sprzedaż fosforanu dwuwapniowego (PKWiU 24.13.32-40) i jednowapniowego (PKWiU 24.13.32-50) jest opodatkowane na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) według stawki 22%. ...

Generowanie strony w 13 ms