Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: unikanie

Czy podatnik obecnie przebywający i pracujący w Rosji podlega w Polsce nieograniczonemu czy też ograniczonemu obowiazkowi podatkowemu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika bez znaku z dnia 22.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2004 r.) udziela niniejszym pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie Podatnika dotyczy wątpl ...

Jak nalezy rozumieć zwrot "mogą" w Umowie między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych?

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20) dochody z majątku nieruchomego ( dochody z bezpośredniego użytkowania, najmu oraz każdego innego rodzaju uż ...

Czy podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski i osiągający przychody z tytułu pracy świadczonej na terytorium Libii ma obowiązek składania w Polsce rocznego zeznania podatkowego i opodatkowania tych dochodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana , o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: Czy uzyskując dochody z pracy najemnej w Libii podatnik ma obowiązek składania rocznego zezna ...

Syn wyjechał do Anglii i tam przeniósł swoje czynności życiowe. Pracuje w Anglii gdzie otrzymał certyfikat rezydenta, proszę podać jakie syn ma obowiązki podatkowe w Polsce?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przeds ...

Czy odsetki powstające z tytułów (wymienionych w uzasadnieniu) tzn. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zobowiązań z tytułu przejętych depozytów bankowych wypłacane na rzecz banku będącego rezydentem Holandii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowan ...

Zakres ustalenia obowiązku podatkowego w związku z pobytem za granicą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 18 ms