Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: muzeum

1. Czy usługi muzealnictwa PKWiU 92.52.11 są zwolnione z VAT? 2. Czy usługi przejazdu bryczką i wozem konnym, jazda na koniu można zaliczyć do usług rekreacyjnych symbol PKWiU 92.72.12, które są zwolnione z podatku VAT? 3.Czy usługi organizowania majówek /kiełbasa z grilla, chleb, żurek/ winny byż zaliczone do usług gastronomicznych symbol PKWiU 55.30.14 i podlegać opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT?

Zgodnie z postanowieniem art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce państwowej /art.2 pkt 6 i art.8 ust.3 /Podobnie jak było w przepisach dotychczasowych podatnik obowiązany jest do prawidłowego zdefiniowania czyn ...


dotyczy stawek na niektóre z usług świadczonych przez muzeum

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku w piśmie z dnia 30.08.2004 r. (znak: US-PP/443/35/04) informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: W piśmie skierowanym do Naczelnika Urz ...

dotyczy stawki podatku przy sprzedaży wydawnictw i map

Muzeum w S. zwróciło się w dniu 9.09.2004 r. z zapytaniem dotyczącym stosowania stawek VAT na dwa rodzaje usług - sprzedaż wydawnictw i sprzedaż map. W złożonym zapytaniu podatnik podaje, iż po ponownym zwróceniu się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi – Muzeum otrzymało opinię z Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych - Urząd Statystyczny w Łodzi: książki - PKW ...


Jaką stawką należy opodatkować usługi oprowadzania grup zwiedzających po terenie Muzeum ?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2004r. po dokonaniu zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie zawartej w piśmie nr D-3/443/120/2004 z dnia 23.09.2004 r., wyjaśniam, co następuje: Zakres zapytania: jaką stawką należy opodatkować usługi ...

Wnioskodawca (państwowa instytucja kultury) wspólnie z muzeami organizuje wystawy. Muzeum przygotowuje wystawę, ponosząc rózne koszty, m. in. zakup materiałów i usług, koszty wynagrodzeń, projekty graficzne, tłumaczenia itp. Wnioskodawca wnosi swój udział w postaci sfinansowania części kosztów, od muzeum otrzymuje zaś faktury na współorganizowanie wystawy z PKWiU 92.32.10-00.00. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana przez muzeum do współorganizacji wystawy?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tego załącznika wymienione są, oznaczone symbolem PKWiU ex 92, usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewn ...


1. Jaką stawkę podatku należy stosować dla usług odpłatnego oprowadzania po Muzeum przez przewodnika osób zwiedzających ? Zdaniem Podatnika w/w usługi jako usługi muzealnictwa (PKWiU 92.52.11) są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT. 2. Czy otrzymane darowizny pieniężne stanowią w myśl przepisów art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług ? Jeżeli darowizny stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług - to jaką stawkę należy stosować – 22 % , czy stawkę usługi/towaru dla której zostały przyznane ? Zdaniem Podatnika otrzymane darowizny pieniężne nie stanowią obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. 3. Czy otrzymane z budżetu dotacje na zadania inwestycyjne (środki trwałe) i otrzymane darowizny pieniężne i rzeczowe wlicza się do wskaźnika proporcji (art. 90 ustawy) do całkowitego obrotu, od którego nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ? Muzeum stoi na stanowisku, że dotacja otrzymana z budżetu na zadania inwestycyjne podlega wyłączeniu z obrotu (analogicznie jak dostawa środków trwałych).

Stan faktyczny : Muzeum świadczy usługi polegające na oprowadzaniu zwiedzających przez przewodnika po wystawach, prowadzeniu lekcji muzealnych i wykładów tematycznych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Za powyższe usługi Muzeum pobiera dodatkowe opłaty, niezależnie od wykupionych biletów wstępu. W/w usługi Podatnik klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 95.52.11 – „Usługi muzealnictwa”. Ponadto ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla usług muzealnictwa, sklasyfikowanych według symbolu PKWiU 92.52.11-00.00, według ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo złożone w tutejszym Urzędzie w dniu 15.04.2004 r., zawierające zapytanie z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług muzeal ...

Generowanie strony w 3 ms