Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: premia pieniężna

Pytanie podatnika dotyczy sposobu dokumentowania premii pieniężnej.

We wniosku o interpretację przepisów prawa podatnik wskazał, iz na podstawie zawartej umowy wypłaca swojemu kontrahentowi określone kwoty pieniężne tytułem premii za osiągnięcie pewnego poziomu obrotów, na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez odbiorcę towarów. Następnie podatnik na podstawie zawartych umów o współpracy z dostawcami towarów wystawia kolejne noty obciążeniowe z tego sameg ...

Kiedy zarachować do kosztów uzyskania przychodów premię pieniężną wypłaconą w związku z prowadzoną sprzedażą premiową?

Spółka, dążąc do wzrostu sprzedaży produkowanych wyrobów, stosuje wobec niektórych hurtowych odbiorców system premiowania, mający na celu zwiększenie sprzedaży. Na podstawie zawartych z tymi odbiorcami umów, po osiągnięciu przez nich określonego w tych umowach pułapu sprzedaży, zobowiązana jest do wypłacenia im w formie przelewu na rachunek bankowy, premii pieniężnej. Premia ta jest wypłacana po z ...

Jesteśmy hurtownią artykułów chemicznych (farby i lakiery), otrzymującą towary od kilkunastu dostawców, w tym głównie od czterech (producentów) o większym rozmiarze, oraz dostawcą dla znacznej ilości odbiorców, w znakomitej większości detalicznych sklepów i zakładów usługowych.Nasi dostawcy (głównie ci więksi) postawili umowne warunki współpracy, polegające na zachowaniu pewnej ciągłości zakupów oraz ich rozmiaru, jako podstawę przyznania premii pieniężnej. Premia jest rozliczana w ciągu miesiąca po upływie kwartału.W umowach z każdym dostawcą występuje minimalny limit zakupów jako podstawowy element warunkujący otrzymanie premii oraz określenie podstawy jej naliczenia. W umowach z niektórymi odbiorcami obok tego podstawowego elementu występują dodatkowe warunki (poza wymogami określonej polityki cenowej w sprzedaży) przykładowo jak:a)bieżące informowanie dostawcy o uwagach i zainteresowaniach i potrzebach klientów,b)zapewnienie reklamy wizualnej w placówce handlowejprzez partycypowanie w kosztach reklamy,c)przekazywanie dostawcy informacji marketingowych,d)udostępnianie dostawcy własnych faktur celem sprawdzenia stosowania umówionej politykicenowej.Podstawowym elementem jest wykonanie określonej wielkości zakupów i terminowa zapłata za dostarczone towaryNiektóre z czynności, przez niektórych gorliwych teoretyków, mogły by być uznane za świadczenie usługil tu jest problem, bo jeżeli odbiorca (hurtownik) wykonuje reklamę czy akwizycję wyrobu, którym sam handluje, to czynność tę przede wszystkim ukierunkowuje dla osiągnięcia własnych korzyści.Np. przy osiągnięciu przyrostu zakupów o 5% określonej grupy wyrobów(w stosunku do wielkości bazowej - wyznaczonego minimum lub zakupów z okresów ubiegłych) premia może wynosić do 1%, ale przy wyższym przyroście odpowiednio więcej Albo przy osiągnięciu odpowiedniej wysokości zakupów wybranego asortymentu towarów premia jest przyznawana tylko od wielkości zakupów tego asortymentu.W umowach z naszymi odbiorcami, jako warunek przyznania premii stosujemy wyłącznie element zakupów ogółem lub w wybranym asortymencie towarów.W związku z zapowiadanymi zmianami w ustawie od podatku od towarów i usług, w umowach na rok 2004 r. - z ostrożności przyjęto formę korekty cen (faktury korygujące) z całego okresu - wszystkie faktury lub obejmujące wybrany asortyment wynikający z umowy. Taka korekta wymaga wydruku znacznej ilości pozycji, zawartych na kilkunastu lub kilkudziesięciu stronach druku formatu A-4. (Np. za okres kwartału).W związku z pojawieniem się różnych opinii na omawiany temat z kilku Urzędów Skarbowych w kraju, wśród których można wyróżnić zdroworozsądkowe, gdyż według nich nie ma potrzeby stosowania ogromnej ilości druków dla załatwienia stosunkowo prostej operacji, mamy wątpliwości jak prawidłowo powinniśmy rozliczać premie naszym odbiorcom, oraz w jakiej formie przyjmować odpowiednie rozliczenia od naszych dostawców.Najbardziej odpowiadają nam zasady wyrażone w opiniach:a) Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego W Rzeszowieb) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego.Według wyrażonych w nich zasad, przyznaną premię rozlicza się jedną notą księgową, bez potrzeby użytkowania kilogramów papieru w ciągu roku.Przy czym celem premii nie jest obniżanie ceny sprzedaży towaru. Brak jest zatem podstaw do obniżania obrotu. Premia bowiem odnosi się do całokształtu transakcji. Wydaję się, że z przepisów art. 2 ust. 6 oraz art. 8 ust l ustawy nie wynika by strony, które zawarły umowę kupna -sprzedaży podlegały rygorom jakiejś wyimaginowanej „umowie usługowej"Zresztą określenie nazwy takiej usługi jest raczej trudne do sprecyzowania. W kontekście opinii z Łodzi i komentarza autora nasuwa się pytanie:Czy czynność zapłaty swojego zobowiązania w terminie jest „usługą" niezależnie od tego czy otrzymuje premię, czy tylko wówczas gdy otrzyma się premię ?W załączonych kserokopiach opinie wyrażane przez urzędy skarbowe w kraju diametralnie się różnią:1) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego W Rzeszowie wydał opinię dla jednego z producentów (naszego dostawcy), że „udzielenie premii pieniężnej nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.2) W przytoczonych opiniach w dodatku do „Rzeczypospolitej" „DBRA FIRMA" z dnia 08.07 04 autor przytacza dwie różne:a) z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 25.06.04 - identyczna jak z Rzeszowab) z Łódzkiego Urzędu Skarbowego, gdzie do „czynności usługi" podlegającej VAT zalicza zakup towaru w określonym czasie oraz terminową zapłatę za otrzymane dostawyZe względu na zbliżający się termin rozliczenia za ll-gi kwartał br. zależy nam n możliwie szybkim otrzymaniu odpowiedzi.Za łączników 2

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika,iż na podstawie zawartych umów z dostawcami ,po przekroczeniu minimalnego limitu zakupów Spółka otrzymuje premię pieniężną ,której wysokość uzależniona jest od ciągłości zakupów ,ich rozmiaru oraz terminowości zapłat.Taką samą praktykę współpracy Elektro-Merc stosuje również wobec swoich kontrahentów ( przy czym w tym wypadku dochodzą doda ...

Czy wypłata premii pienięznych stanowi usługi w rozumieniu art.8 ust 1 podlegającej opodatkowaniu na podstawie art.5 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Jak wynika z przedstawionego przez Stronę opisu, na podstawie zawartych z głównymi odbiorcami (sieci handlowe) umów, dokonuje Ona wypłaty premii pieniężnych za:utrzymanie sieci sprzedaży, tj. utrzymywanie określonej liczby otwartych punktów sprzedaży („marketów”) w ciągu ustalonego okresu rozliczeniowego,rozwój sieci i wzrost sprzedaży, tj. za umożliwienie dostawcy (Stronie) zwiększenia sprzedaży ...

Pytanie Podatnika dotyczy wyjaśnienia czy „premie pieniężne" nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji powinny być dokumentowane notami księgowymi.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika: Podatnik zawiera szereg umów na mocy których udziela nabywcom towarów bonusy potransakcyjne. Wartość bonusów zależy zazwyczaj od wartości zakupionych towarów w danym okresie po konkretnej cenie albo od przyspieszania płatności za towar; Stanowią one rodzaj nagrody, premii za spełnienie określonych warunków umowy (w dalszej części zwane b ...

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie apteki. Niektóre hurtownie za długoletnią współpracę i terminowe regulowanie płatności przyznają jej czasami premię pieniężną, od której płacony jest podatek dochodowy. Czy fakt otrzymania uznaniowej premii pieniężnej niesie ze sobą konieczność zapłaty podatku od towarów i usług?

Aby odpowiednio zakwalifikować premię w konkretnym stanie faktycznym trzeba dokonać analizy dokumentów określających szczegółowe warunki przyznawania premii pieniężnych w odniesieniu do stanu faktycznego danej sprawy. Jeśli z zawartej umowy wynika, iż premia powoduje bezpośrednie obniżenie ceny zakupu i można ją przyporządkować do konkretnych transakcji, to należy uznać, że stanowi ona rabat obniż ...

Czy premia pieniężna otrzymywana z hurtowni farmaceutycznej stanowi przedmiot oraz podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu w piśmie z dnia 20.08.2004 r. Nr ZV/443-380/04, a dotyczącą stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Z infor ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania kwot uzyskiwanych od pracodawcy – ... S.A. „...” z siedzibą w ... Oddział w ... – i finansowanych z wpływów z tytułu napiwków.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 5 kwietnia 2004 r. nadesłane za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2004 r. nr PB-3/077-32-II/04 (uzupełnione o opłatę skarbową dnia 20 września 2004 r.) dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania kwot uzyskiwanych od pracodawcy – .. ...

Podatnik zapytuje czy udzielenie premii jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podatnik na podstawie podpisanych oraz ustnych umów z odbiorcami, po przekroczeniu określonej wielkości obrotu i terminowej lub przedterminowej zapłaty za dostawy, udziela premii pieniężnej w wysokości określonej procentem od obrotu. Premia ta nie stanowi obniżenia ceny sprzedawanego towaru, bowiem nie łączy się z konkretną transakcją. Ocena prawna stanu faktycznego: Opodatkowaniu podatkiem od t ...

Czy premia pieniężna dla kontrahenta zagranicznego z UE i spoza UE podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Z zapytania wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje towary do budowlanych sieci handlowych dla kontrahentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej jak i spoza Wspólnoty. Z zawartych umów handlowych wynika, że w przypadku, gdy wartość obrotu między kontrahentami osiągnie określoną wartość, wówczas udzielana jest nabywcy premia pieniężna. Gdy udzielenie premii pie ...

Generowanie strony w 14 ms