Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pływalnia

Opodatkowanie usług świadczonych przez krytą pływalnię.

W związku z pismem nr GP SP 10/6/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. (data wpływu 13.05.2004 r.), w sprawie prawidłowości stosowania przepisów podatkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: ...

Czy świadczone usługi :- nauka pływania dla dzieci i dorosłych,- rehabilitacja i rekreacja w wodzie,- poprawa kondycji fizycznej - aerobic w wodzie są zwolnione z podatku VAT ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.06.2004r. /data wpływu 17.06.2004r./ na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ wyjaśniam Usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 92 zgodnie z załącznikiem Nr 4 poz. 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz 535/ czyli usługi związane między ...

1) Czy Spółka prawidłowo postępuje nie odliczając podatku VAT z faktur zakupu usług ? 2) Czy Spółka powinna wystawiać faktury wewnętrzne tylko na część dotyczącą odpłatności pracownika ? 3) Czy prawidlowo zastosowano stawki podatku VAT: 7%, 22% i zwolnienie z podatku VAT oraz podstawę opodatkowania w fakturach VAT wewnętrznych ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 28.06.2004 r., znak: EF/878/2004 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i ...

Czy kryta pływalnia jako zakład budżetowy spełnia wymogi określone w art. 15 ust. 6 ustawu VAT ? Jak ma udostępniać stadion - w formie umowy użyczenia czy też okazjonalnie ? Czy otrzymywane dotacje będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004 roku (data wpływu do Drugiego Urzędu Skarbowego 28.06.2004 r.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: W art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) postanowiono, że nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań założonych odrębnym ...

Czy usługi polegające na udostępnianiu przez szkołę krytej pływalni są zwolnione z podatku VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż na mocy art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwolnieniu z podatku podlegają usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tego załącznika, jako podlegające zwolnieniu, wymienione są usługi związane z rekreacją i sportem o ...

Czy dotacja na ogólne dofinansowanie zadań wynikających ze statutu krytej pływalni otrzymywana z budżetu gminy jest obrotem i czy podlega opodatkowaniu VAT ?

Kryta Pływalnia pismem z dnia 21.03.2005 r. wystąpiła do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację przepisów podatkowych w sprawie dotacji. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Pływalnia GOKSiR jest zakładem budżetowym Gminy powołanym w celu realizacji zadań własnych Gminy. Przedmiotem działalności Zakładu jest przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb ...

Czy zakupione przez firmę dla pracowników karnety na basen w celu podnoszenia kondycji fizycznej, nie finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Instytucji "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony ...

Jaka stawka podatku VAT powinna być stosowna przy świadczeniu usług związanych z korzystaniem z pływalni przez osoby prywatne i zakłady pracy oraz w jaki sposób należy rozliczyć podatek naliczony?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) - po przeanalizowaniu interpretacji przepisów zawartej w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim z dnia 18 maja 2005 roku, Nr PP/443-5/05 - zmieniam z urzędu powyższe postanowienie co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy należy pobrać podatek dochodowy od wartości dofinansowania z ZFŚS do zakupionego biletu wstępu (karnetu) na pływalnię?

W dniu 3 stycznia 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek (...) w (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. We wniosku tym Wnioskodawca zwrócił się z prośb ...

Podatnik, zwraca się o potwierdzenie prawidłowości stosowanych zasad opodatkowania świadczonych przez siebie usług. Podatnik stosuje:- stawkę podatku VAT 7% dla usług wynajmu niecki - dla osób fizycznych, osób prawnych, szkół,- zwolnienie od podatku dla prowadzonych w ramach swojej działalności kursów pływania oraz indywidualnej nauki pływania,- stawkę podatku 22% dla wynajmu sauny oraz prowadzonych zajęć gimnastyki rekreacyjnej w wodzie.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 3.01.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej ...

Generowanie strony w 6 ms