Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wada towaru

Czy wymiany gwarancyjnej silnika w samochodzie należącym do Spółki dokonanej na terenie Niemiec przez podatnika podatku od wartości dodanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Wniosek Spółki dotyczy wymiany gwarancyjnej silnika w samochodzie należącym do Spółki dokonanej na terenie Niemiec przez podatnika podatku od wartości dodanej. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraj ...

Dotyczy zasad dokonywania rozliczeń podatku VAT w przypadku zwrotu wyeksportowanego uprzednio towaru, jego naprawy i ponownego wywozu za granicę wyjaśnia co następuje.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 26 marca 2004 r. (wpływ do tut. organu w dniu 31 marca 2004 r.) uzupełnione pismem w dniu 4 maja 2004 r. o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us ...

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu pokrycie przez sprzedawcę kosztów związanych z reklamacją i zwrotem wadliwego towaru, na które składają się koszty dojazdu do klienta, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe do wymiany towarów, koszty magazynowania, korespondencji itp. w wysokości 25 % ceny zakupu?

Na podstawie art. 14a stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika (data otrzymania pisma 14.06.2004 r.), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia, jn.: W piśmie z dnia 14.06.2004r. Podatnik przedstawił stan faktyczny W umowie z odbi ...

Czy ugoda podpisana bezpośrednio pomiedzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, z pominieciem wokandy sądowej, a dotyczącej roszczeń odszkodowawczych jednego podmiotu wobec drugiego stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanowiska wynika, iż wypłaciliście Państwo odszkodowanie z tytułu roszczenia odszkodowawczego ze strony dotychczasowego odbiorcy lakierów w formie ugody, podpisanej bezpośrednio miedzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, z pominięciem wokandy sądowej, a powyższe odszkodowanie stanowi wg Państwa koszt uzyskania przychodu. Odnosz ...

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan wspólnikiem spółki jawnej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność handlową w branży metalowej. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonała dostawy zamówionych towarów według zamówienia złożonego przez nabywcę. W części dostarczonej partii towaru nabywca stwierdził w czasie procesu produkcyjnego wadę towaru i złożył reklamację. Dodatkowo za poniesione koszty produkcyjne nabywca zażądał odszkodowania od Spółki, w której jest Pan wspólnikiem, na podstawie noty obciążeniowej w kwocie ....zł. W powyższej sytuacji Spółka (Wnioskodawca) obciążyła kwotą odszkodowania producenta, u którego został zakupiony powyższy towar, wystawiając notę obciążeniową na kwotę ...zł. Producent – firma Y uznał zasadność powyższego odszkodowania i przekazał Spółce powyższa kwotę. Otrzymane od producenta odszkodowanie zostało przekazane klientowi, który nabył zamówiony towar w Spółce X. W złożonym wniosku pyta Pan czy otrzymane od producenta odszkodowanie stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem Pana otrzymane odszkodowanie nie stanowi przychodu z tytułu prowadzonej działalności, gdyż otrzymane odszkodowanie zostało przekazane nabywcy towaru. Ponadto nadmienia Pan, że pozostali wspólnicy Spółki

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 16.05.2005 r., uzupełnionym w dniach 14.06.2005r., 15.06.2005r. i 11.07.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej int ...

czy wydatki związane z naprawieniem szkody spowodowanej wyrobem Spółki należą do kosztów uzyskania przychodów ?

Z treści wniosku wynika, że Spółka w okresie od grudnia 2004 r. do lipca 2005 r. poniosła koszty napraw silników samochodowych i ich osprzętu uszkodzonych przez swoje wyroby. Zwroty należnych kwot były dokonywane po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego i wnikliwej ocenie zasadności przedstawianych roszczeń. Zwrot kosztów z tytułu uznanej reklamacji następował na rzecz stacji serwisowych na ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość reklamowanych przez odbiorców wadliwych towarów, ktore nie nadają się do naprawy i są przeznaczone do przemiału lub wyrzucenia ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 24.03.2005 r. ( data wpływu23.03.2005r.) w zakresie podatku dochodowego od osó ...

Czy wydatek związany z wypłatą odszkodowania w związku z niewykonaniem usługi przewozu spowodowanym innymi niż kradzieże czy zaginięcia towaru może być kwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego używaną odzieżą. Czy zakup odzieży, która po sortowaniu okazuje się uszkodzona jest kosztem uzyskania przychodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego używaną odzieżą. Czy wydatki przeznaczone na utylizację uszkodzonej odzieży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż p ...

Generowanie strony w 8 ms