Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatnik czynny

Czy podatnik jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług?

Jak wynika z zapytania podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej części motoryzacyjnych oraz usługi piaskowania, mycia i czyszczenia elewacji. Na podstawie rejestracji VAT-R w maju 1999r. podatnik jest podatnikiem VAT. Od października 2001r. podatnik miał działalność formalnie zawieszoną na formularzu NIP 1. W okresie zawieszenia działalności podatnik ni ...

Czy Jednostka pozostaje nadal podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 , poz. 535 z 2002r.) w sytuacji gdy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym była podatnikiem podatku VAT? Z pisma wynika, że Podatnik jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną uchwałą podmiotu macierzystego posiadającego osobowość prawną

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia: Zgodnie z (obowiązującym do 30 04.2004r.) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r., za zgodą właściwego organu podatkowego podatnikami podatku VAT mogły być również zakłady (oddziały) osoby prawnej wykonujące czynności, o których mow ...

1. Czy Gmina Miasta ..... jako osoba prawna jest – w świetle w/w nowej ustawy – podatnikiem podatku od towarów i usług, czy też , czy też nie jest zaliczana do grona podatników na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535)? 2. Czy jednostki wewnętrzne Gminy Miasta ....... , nieposiadające osobowości prawnej i sporządzające samodzielnie bilanse, będące dotychczas samodzielnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, pozostają nadal podatnikami w rozumieniu przepisów nowej ustawy, czy też podmioty te – jako jednostki wewnętrzne osoby prawnej ( gminy – nie mogą być obecnie samodzielnymi podatnikami tego podatku? 3. Czy usługi administracji publicznej, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ( gminy powiaty, województwa) i ich jednostki wewnętrzne, są zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy, czy też podlegają one opodatkowaniu lub też nie są objęte przepisami tej ustawy? 4. Czy czynności dzierżawy lub sprzedaży majątku Skarbu Państwa, dokonywane i podpisywane przez Prezydenta Miasta ......., działającego w imieniu Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową Państwa( Dz. U. nr 106 poz. 668) powinny być dokumentowane dla celów podatku VAT – Fakturami VAT? Jeśli tak, to kto w takim przypadku jest sprzedawcą, Skarb państwa czy Prezydent Miasta Radomia, oraz czyje dane – zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97 poz. 971)- winny zostać podane w fakturze VAT ze strony sprzedawcy? 5. Czy czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych, wykazane w § 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, są tożsame z realizacją zadań własnych gminy wg wzoru podanego w art. 7 ustawy z dnia 08.03,1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. nr 142 poz. 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)? 6. Czy jako jednostki samorządu terytorialnego należy rozumieć, zarówno gminy, powiaty, województwa, jako osoby prawne, jak również ich jednostki wewnętrzne, niemające osobowości prawnej, tj. jednostki budżetowe i jednostki gospodarki pozabudżetowej?

AD.1. Zgodnie z art. 15 ust. 6. ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 ) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych ...

Czy Prezydent Miasta, jako wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, polegające na odpłatnym udostępnianiu i reprodukcji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wynika, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) organem ad ...

Czy jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej jest czynnym podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w związku z regulacją zawartą w art. 160 ust. 3 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność zarobkową, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Kościelne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła ...

Do jakiej grupy podatników została zakwalifikowana spółka po 01.05.2004 r. do czynnych podatników VAT czy zwolnionych świadcząc usługi zwolnione z podatku?

Zgodnie z zapisem art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnicy zarejestrowani na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175 z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani ...


Czy przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony z faktur na których podał nr REGON, gdyż nie posiadał jeszcze nr NIP?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do pisma z dnia 02.06.2004r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług informuję: Zgodnie z art. 96 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podmioty, o których mowa w art. 15 są obowiąza ...

Podatnik pyta, czy: 1) dotacja przedmiotowa na pokrywanie części kosztów działalności stanowi zgodnie z ustawą o VAT odrębny obrót opodatkowany podatkiem VAT oraz jaka jest właściwa stawka podatku z tytułu otrzymywanych dotacji, jeśli świadczone usługi są opodatkowane różnymi stawkami VAT; 2) w świetle objaśnień do poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT zakład budżetowy świadczący usługi związane ze sportem jest zwolniony z podatku VAT oraz o dokumenty, na podstawie których może przyjąć, że świadczący na jego rzecz usługi nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków; 3) przy wyliczaniu struktury sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, należy uwzględniać kwotę otrzymanej dotacji oraz czy przy ustalaniu proporcji za rok 2003 należy zaliczyć do obrotu otrzymaną dotację przedmiotową i w jakiej części; 4) nadal przy wynajmie obiektów sportowych obowiązuje interpretacja Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z dnia 10.10.2001 r. i podział na cele komercyjne (PKWiU 70.20.12) oraz na cele niekomercyjne (PKWiU 92.62.13); 5) zgodnie z art. 157 ustawy o VAT jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz czy istnieje obowiązek ponownej rejestracji, jeśli poprzedni druk zgłoszeniowy nie zawierał informacji na temat składania miesięcznych deklaracji VAT.

Ad. 1. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towarów lub ze świadczeniem usług. Z powyższego unormowania wynika, iż nie każda dotacja wchodzi do podstawy opodatkowania, lecz jedynie taka, która stanowi dopłatę do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych, t ...

Czy Gmina może zarejestrować się jako podatnik VAT niezależnie od obsługującego ją Urzędu Miasta?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U.Nr 142, poz. 702 ) , osoby fizyczne , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , które na podstawie odrębych ustaw są podatnikami podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer identyfikacji podatkowej . Gmina zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z ...

Generowanie strony w 15 ms