Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cesja

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu) w sprawie cesji oszczędności zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na rzecz syna wyjaśnia: - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o po ...

Podatnik zawarł umowę z kasą mieszkaniową na okres od 29.08.2000 r. do 28.08.2003 r. W latach 2000-2002 dokonywał wpłat na konto Kasy Mieszkaniowej i z tego tytułu dokonywał w poszczególnych latach odliczeń. Dnia 24.06.2003 r. prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z Kasą Mieszkaniową przeniósł na córkę, która w 2003 r. rozpoczęła budowę domu. W wyniku zawarcia aneksu okres jej trwania przedłużony został do 28.02.2004 r. Czy podatnik zachowuje prawo do dokonanych w latach 2000-2002 odliczeń i czy może odliczyć 30 % wpłat dokonanych w 2003 roku ?

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 07.01.2004 r. w sprawie zachowania prawa do dokonanych odliczeń od podatku dochodowego w latach 2000-2002 i możliwości odliczenia 30 % wpłat dokonanych w 2003 r. z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, w sytuacji gdy w czerwcu 2003 r. jeszcze przed zakończeniem okresu umownego przeniosła Pani uprawnienie do rachunku osz ...

Czy w przypadku cesji umowy zakupu mieszkania i wpłaconej zafakturowanej zaliczki w 2001r., kiedy obowiązywała stawka VAT w wys. 0%, należy obecnie dokonać korekty ze stawką 0% czy ze stawką 7% ?

Przepisy § 41 i 42 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) regulują, w jakich przypadkach wystawia się faktury korygujące. Z przepisów tych nie wynika konieczność wystawienia faktury korygującej w sytuacji, gdy następuje cesja praw do nabywanego towar ...

Przedmiotem pytania zawartego w piśmie Podatnika jest - opodatkowanie podatkiem od towarów i usług cesji praw i obowiązków wynikających z umów najmu punktów sprzedaży.

W świetle przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, stwierdzić można iż czynność, której dotyczy zapytanie z dnia 21.11.2003r. jest cesją praw i obowiązków, wynikających z zawartych umów najmu. Świadczyć może o tym przede wszystkim załączony wzór umowy dot. w/w cesji praw i obowiązków, w której stwierdza się m.in., iż „zbywca” przelewa na rzecz „nabywcy”, wszystkie prawa i obowiązki, wyni ...

uzupełnić

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2003 r. dotyczące skutków dokonania cesji na brata z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuje: Na podstawie art. 27a ust. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

W związku z pismem w sprawie sposobu rozliczenia ulgi mieszkaniowej z tyt. systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę oszczędnościowo-budowlaną, biorąc pod uwagę stan faktyczny:- małżonkowie zawarli z bankiem umowę na okres 3-letni, tj. do dnia 31 maja 2004r., w m-cu maju br. noszą się z zamiarem przekazania uprawnień do rachunku na córkę. Córka gromadziła oszczędności w Kasie Mieszkaniowej przez okres 3-letni, tj. do dnia 31 stycznia 2004r., obecnie oczekuje na zwrot oszczędności po określonym w umowie okresie oszczędzania. W m-cu maju będzie z bankiem związana umową, którą dotychczas związani z bankiem są rodzice i dokona wpłaty na konto Kasy Mieszkaniowej. Córka zamierza zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej oszczędności /swoje i otrzymane od rodziców/ przeznaczyć w m-cu lipca 2004r. na zakup mieszkania własnościowego na rynku wtórnym. Czy podatnicy będą mieli prawo do ulgi w 2004r.?; czy córka nie utraci prawa do ulgi z tyt. oszczędzania na własnym rachunku bankowym ?; czy wpłacone przez córkę w m-cu maju br. pieniądze na konto Kasy Mieszkaniowej /po scedowaniu przez rodziców/ dają prawo do ulgi w wysokości 30% wpłaconej kwoty - czy córka będzie mogła /sporządzając zeznanie podatkowe za 2004 rok / dokonać wyboru przysługującej jej ulgi z tyt. oszczędzania w 2004 roku w Kasie Mieszkaniowej ?

W ramach dokonanej nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. z 2001r. Nr 134, poz. 1509/ z ustawy o pdof została skreślona ulga związana z oszczędzaniem w ...

Podatniczka w 1999 roku otworzyła imienny rachunek oszczędnościowo - kredytowy i podpisała umowę z kasą mieszkaniową na okres 36 miesięcy. W latach 1999, 2000, 2001 korzystała z ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W czasie trwania okresu oszczędzania, t.j. na początku 2002r. podatniczka scedowała rachunek i umowę na córkę. W 2003 roku córka zadysponowała wycofanie oszczędności i wydatkowała je niezgodnie z zawartą umową z kasą mieszkaniową. Córka nie korzystała z ulgi z tytułu oszczędzania w kasie. Czy powinna być zwrócona ulga i przez kogo ?

Zgodnie z przepisem art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 roku , jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie: - wycofał osz ...


Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535): 1) wynagrodzenie za zbycie (cesję) praw do umowy leasingowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2) czy osoba nabywająca prawa do umowy (cesjonariusz) zachowa prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych, które będzie zobowiązana wpłacać do firmy leasingowej po wstąpieniu na Pana miejsce?

Ad 1) Przeniesienie prawa używania przedmiotu leasingu: prawa majątkowe, rzeczy i oprogramowanie oddane przez finansującego korzystającemu do używania na zasadach określonych w umowie, nie mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1. Zatem ...

Czy cesja umowy oraz czy sprzedaż lokalu zasiedlonego wraz ze stanowiskiem garażowym są opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) przez świadczenie usług , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy , rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej , osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej , które nie stanowi dostawy towarów. W związku z powyższym cesja umowy o budowę lokalu ...

Generowanie strony w 34 ms