Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi na majątku rzeczowym

Świadczymy usługi na towarze sprowadzanym z terytorium państwa członkowskiego będące własnością zleceniodawcy usług. Towary te są przywożone od kontrahenta i po uszlachetnieniu do tego kontrahenta wywożone. Zgodnie z ustawą o podatku VAT czynności te są nieopodatkowane. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania: Czy w przypadku wywozu wyrobów nieopodatkowanych na tertorium państwa członkowskiego będziemy mogli odliczyć podatek naliczony? Jak oznaczyć na wystawianej fakturze nieopodatkowanie?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 maja 2004r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, zobowiązany postanowieniami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje co następuje. Analiza stanu faktycznego przedstawionego we wniosku pozwala stwierdzić, ...

Czy prawidłowym jest zaliczenie zakupu dodatkowego materiału do powierzonego - do usług na ruchomym majątku rzeczowym, czy też do dostawy wewnątrzwspólnotowej?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi usługi na ruchomym majątku rzeczowym w rozumieniu przepisów art. 27 ust. 2 pkt 3 d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Usługi te wykonywane są na podstawie umowy zawartej przez Podatnika w dniu 29.11.1996r. z firmą mającą siedzibę w Niemczech. Przedmiotem tej umowy jest: 1) wykonywanie obić tapicerski ...

Zapytanie dotyczy kwestii: - opodatkowania usług świadczonych przez krajowych podwykonawców na ruchomym majątku rzeczowym na rzecz polskiego podatnika, który jest zleceniobiorcą usługi tzw. "uszlachetniania czynnego" na tym majątku od podatnika podatku od wartości dodanej UE; - prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez polskich podwykonawców.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004 r. złożone w tut. organie podatkowym w dniu 03.056.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. W myśl art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku ...Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy: 1.opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega usługa mycia samochodu ciężarowego należącego do klienta z państwa - członka Unii Europejskiej 2.możliwość zwrotu podatku VAT przez firmy z Ukrainy, Białorusi i Rosji, którym firma również świadczy ww. usługi.

Zdaniem tut. organu podatkowego usługi polegające na myciu samochodu ciężarowego należącego do klienta z państwa - członka Unii Europejskiej, zaliczają się do usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym. Zgodnie z art.27 ust.2 pkt 3 lit.d) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem ...

Czy świadczenie usług elektromechaniki chłodniczej mieści się w pojęciu usług na ruchomym majątku rzeczowym?

Odpowiadając, w myśl art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnikaz dnia 25.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku dostawy towaru sprzedanego kontrahentowi niemieckiemu firmie polskiej do uszlachetnienia ?

Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru zdefiniowana w art. 13 ust. 1 ustawy. P ...

W jaki sposób powinny zostać opodatkowane usługi uszlachetniania towarów na terytorium kraju - uprzednio sprowadzonych tu z terytorium państaw trzeciego, które ostatecznie nie są wywożone poza terytorium Wspólnoty ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 24.06.2004r, uzupełnionym w dniu 30.07.2004r. (pismem z dnia 28.07.2004r.): Opodatkowaniu podatkiem od ...

Spółka świadczy usługi przeszycia w Polsce na rzecz kontrahenta z Finlandii, a następnie uszytą odzież wysyła do Niemiec. Czy Spółka powinna wystawić fakturę kontrahentowi z Finlandii z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca usługi, oraz czy zleceniodawca nie powinien rozliczyć się z tej transakcji w Polsce ?

Na podstawie przepisu art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d, tj. usług na ruchomym majątku rzeczowym, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państw ...

Generowanie strony w 103 ms