Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo o ruchu drogowym

dotyczy opłat ewidencyjnych od wpisu do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.03.2004 r. (data wpływu do urzędu 9.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - w części dotyczącej podatku od towarów i usług - w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustaw ...

Uprzejmie proszę o wskazanie, czy ponoszenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego kosztów badań lekarskich egzaminatorów powoduje powstanie u tych osób przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W związku ze złożonym w dniu 17.12.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód ze stosunku ...

Czy nieruchomości nabyte w 2005r. które nie mogą być ze względów technicznych wykorzystywane do prowadzenia działalności gosopodarczej są opodatkowane podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki przewidzianej dla gruntów i budynków pozostałych?

DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie z dnia 22 listopada 2005 r. Nr Fn. II. 3110/13/2005 Prezydenta Miasta Chełma w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 póz. 60 ze zmianami) w związku ...

Czy można odliczać podatek VAT od zakupionego motoroweru SKUTER, który będzie używany do celów komunikacyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 8 marca 2006r. Nr PP443/IN/12/DM/06, w sprawie udzielonej Pani J. interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w ten sposób, ż ...

Z przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że rdzeń znaczenia pojęcia "decyzja wydana bez podstawy prawnej" jest jednoznaczny, bo albo nie ma przepisu prawnego, który umocowuje administrację publiczną do działania, albo też przepis jest, ale nie spełnia wymagań podstawy prawnej działania organów tej administracji (np. jest to przepis samoistny), polegającego na wydawaniu decyzji administracyjnych i postanowień, rozumianych jako indywidualne akty administracyjne zewnętrzne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 29 września 2005 r., sygn. akt II SA/Sz 1140/04 stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 3 września 2004 r., nr NA-2-75/1/2004 i poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Drugiego urzędu Skarbowego w Szczecinie z 30 czerwca 2004 r. egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że skarga ...

Czy od kwot zasądzonych tytułem wykonawczym wydanym przez sąd powszechny w sprawach kierowanych przeciwko byłym właścicielom pojazdów usuniętych na zlecenie policji z drogi publicznej w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za okres pierwszych 6 miesięcy niezakończonej usługi wykonywanej na rzecz Skarbu Państwa, dozorca parkingu powinien naliczyć podatek VAT i podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem motoroweru do działalności opodatkowanej VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w zakresie w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z najmem i eksploatacją (woda, prąd, ciepło, Internet) lokalu mieszkalnego, utrzymywanego w związku z faktem prowadzenia działalności gospodarczej z dala od miejsca zamieszkania (siedziby firmy), jak również kosztów diet z tytułu wykonywania działalności poza miejscem zamieszkania (siedziby firmy), do wysokości nieprzekraczającej wysokości diety ustalonej dla pracowników odrębnymi przepisami? 2. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatki (odpowiednio udokumentowane) związane z uzyskaniem prawa jazdy (kategorii B lub B+E), w tym w szczególności: kosztów szkolenia (kursu przygotowującego do egzaminu), opłat związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu (część teoretyczna i praktyczna) w Word oraz opłaty związanej z wydaniem prawa jazdy przez uprawniony organ (w drodze decyzji administracyjnej)? 3. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatki (odpowiednio udokumentowane) na pokrycie kosztów studiów doktoranckich (czesne), które pozwalają Wnioskodawcy zdobyć wiedzę niezbędną w ramach powadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 23 ms