Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mały przedsiębiorca

dotyczy działalności w ramach zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.04.2004 r. (znak: PUS I/423/39/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść w następujący sposób: Przepisy ...

Jak należy się zachować aby w 2005 r. skorzystać z 3% ryczałtowego podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 marca 2005 r. , uzupełnionego wnioskami: z dnia 25 marca 2005 r. oraz z dnia 12 maja 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zryczałtowanej formy ...

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o podanie kwoty wolnej od podatku, oraz wyjaśnienie, czy i kiedy kwota ta może ulec zmianie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 marca 2005 r. , uzupełnionego wnioskami: z dnia 25 marca 2005 r. oraz z dnia 12 maja 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kwoty wolnej od podat ...

Dotyczy rejestracji dla celów podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.113 ust.1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.09.2005r /data wpływu 30.09.2005r/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakre ...

Naruszenie przez organ kontroli przepisów art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o ograniczeniu czasu trwania kontroli, stanowi naruszenie art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 7 Konstytucji RP, jednak nie dyskwalifikuje to bezwzględnie wyników kontroli oraz nie czyni niemożliwym wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

1. Zaskarżonym wyrokiem z 6 lipca 2005 r., sygn. akt I SABk 86/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę "T." Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej "Skarżącą") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 23 lutego 2005 r. nr PP I/4407-10/LB/05 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2004 r. 2. Sąd administracyjny I insta ...

Czy przysługuje prawo do zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość obrotów osiągniętych w poprzednim roku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy ograniczenie zawarte w przepisie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczy wyłączenie targów lub wystaw po dacie złożenia wniosku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

zbycie udziałów w ilości mniejszej niż 100% nie spowoduje utraty do zachowania zwolnienia przez Spółkę będącą „małym przedsiębiorcą” z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w dniu wejścia Polski do UE Spółka była tzw. dużym przedsiębiorcą a w konsekwencji czy od tego dnia przysługuje jej prawo do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT określonego w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 11 ms