Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: średni przedsiębiorca

dotyczy działalności w ramach zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.04.2004 r. (znak: PUS I/423/39/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść w następujący sposób: Przepisy ...

- dotyczy ustalenia statusu średniego lub dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych oraz określenia jaki stan prawny będzie obowiązywał Spółkę i na jaką wielkość pomocy publicznej może liczyć w związku ze zmianami w przepisach prawa od dnia 1 maja 2004 r., w przypadku nie wystąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r. z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840).

Naczelnik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 29 listopada 2004 roku, dotyczące udzielenia w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie: ustalenia statusu średniego lub dużego przedsi ...

Czy w związku z faktem, iż Spółka w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych była średnim przedsiębiorcą - korzysta ze zwolnienia podatkowego do 2010 r. nawet w sytuacji, gdy w następnych latach podatkowych przekroczy próg odnośnie zatrudnienia lub pułapy finansowe w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych w latach od 2005 do 2010?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2005 r. (data wpływu 06.05.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 22.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ...

Pytanie podatnika dotyczy zachowania prawa do zwolnień podatkowych przysługujących średnim przedsiębiorcom w związku ze zbyciem udziałów.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w KSSE w dniu 28 marca 2000 r. W dniu publikacji ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw Spółka spełniała warunki kwalifikujące spółkę jako średniego przedsiębiorcę i zgodnie z tą ustawą zachowała prawo do ...

Czy Spółka działająca na podstawie zezwolenia z dnia 21.05.1998 roku Nr 4/APR S.A./98 mimo otrzymania środków pomocowych z Unii Europejskiej, zachowuje uprawnienie do korzystania z ulg na podst. Art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2000 r. w związku z § 12 ust. 1 w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wg stanu prawnego na dzień 31.12.2000 r.?

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju wpłynął wniosek firmy "P." Spółka Akcyjna o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Pytanie brzmiało: czy Spółka działająca w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i korzystająca z ulgi na podstawie art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych zachowuje w/w uprawnienie mimo otrzymania środków pomoco ...

Naruszenie przez organ kontroli przepisów art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o ograniczeniu czasu trwania kontroli, stanowi naruszenie art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 7 Konstytucji RP, jednak nie dyskwalifikuje to bezwzględnie wyników kontroli oraz nie czyni niemożliwym wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

1. Zaskarżonym wyrokiem z 6 lipca 2005 r., sygn. akt I SABk 86/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę "T." Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej "Skarżącą") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 23 lutego 2005 r. nr PP I/4407-10/LB/05 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2004 r. 2. Sąd administracyjny I insta ...

Czy Spółka działająca na podstawie zezwolenia z dnia 21.05.1998 roku Nr 4/APR S.A./98 mimo otrzymania środków pomocowych z Unii Europejskiej, zachowuje uprawnienie do korzystania z ulg na podst. Art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2000 r. w związku z § 12 ust. 1 w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wg stanu prawnego na dzień 31.12.2000 r.?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9.10.2006 r. "P." S.A w D. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju z dnia 28 września 2006 r. znak: PD-3/423-1106 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodo ...

Dot. możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do wysokości pomocy publicznej nie przekraczającej 65% poniesionych wydatków inwestycyjnych, obowiązku wykazywania ww. dochodów wolnych w poz. 10 załącznika CIT-8/0 do zeznania rocznego i w poz. 8 załącznika CIT-2/0 do deklaracji miesięcznej oraz obowiązku składania załącznika CIT-S do ww. deklaracji.

Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie – po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 09.11.2006 r., wniesionego przez U. spółka z o. o. z siedzibą w S., na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.10.2006 r., znak: PUS.I/423/93/06 stanow ...

Czy ograniczenie zawarte w przepisie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczy wyłączenie targów lub wystaw po dacie złożenia wniosku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy w dniu wejścia Polski do UE Spółka była tzw. dużym przedsiębiorcą a w konsekwencji czy od tego dnia przysługuje jej prawo do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 15 ms