Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zezwolenie

dotyczy działalności w ramach zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.04.2004 r. (znak: PUS I/423/39/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść w następujący sposób: Przepisy ...

Podatnik pyta: 1) czy wydawanie zezwoleń, w trybie decyzji administracyjnej, na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ administracji publicznej podlega podatkowi VAT? 2) czy usługa sprzedaży specyfikacji przetargowej jest nadal opodatkowana stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 7 lipca 2004 r. (data doręczenia – dnia 8 lip ...


Czy w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz.U. Nr 66, poz. 608), spółka prowadząca gorzelnię musi składać wniosek z wszystkimi załącznikami o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą), produkcja i przetważanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłacznie w składzie podatkowym. Oznacza to, iż w celu produkcji spirytusu przez Państwa Spółkę, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Procedura uzyskania powyższego ...

Czy na zainstalowanie w barze automatów do gier zręcznościowych wymagane jest zezwolenie?

Sprawy udzielenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach reguluje ustawa z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U.Nr 4, poz.27 z 2004r.) . Zgodnie z art.2 ust.3 tej ustawy o tym czy gra na automacie jest grą w rozumieniu tej ustawy rozstrzyga w drodze decyzji Minister Finansów. Zezwoleń na urządzanie i prowadzenie gier na automatach udz ...

1. Czy wystąpienie ze spółki któregokolwiek ze wspólników spowoduje utratę przez niego prawa do zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za okres, kiedy był wspólnikiem spółki? 2. Czy prawo do zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym będą mieli też nowi wspólnicy przystępujący do spółki w trakcie prowadzenia przez nią działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie podatników z dnia 24.11.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, że wspólnicy 4 os ...

Podatnik zajmuje się w ramach prowadzonych usług serwisowych przetwarzaniem produktów olejowych w zakresie zmiany ich właściwości fizycznych. Przetwarzanie to polega na procesie filtracji mającym za zadanie uzyskanie wymaganej klasy czystości produktu (zawartość zanieczyszczeń stałych w oleju ) oraz klasy zawartości wody związanej. Czy prowadzony przez firmę proces technologiczny polegający na daje podstawę do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz.257 z późn. zm. ) w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lu ...

Czy możliwa jest produkcja i rozlew wyrobów winiarskich przez podmiot posiadający zaległości w podatku akcyzowym na zlecenie podmiotu posiadającego status zarejestrowanego handlowca?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby winiarskie (PKWiU 15.94.10) zaliczone został do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Jak stanowi art. 30 ust. 2 w/w. ustawy, produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Zgodnie z d ...

Jakie będą dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) konsekwencje zmiany zezwoleń wydanych przed 01.01.2001r.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz postanowienia tut. organu podatkowego nr US.OP/423/4/2005 z dnia 28.04.2005 r. stwierdza, że stanowisko S.A. ............. przedstawione w piśmie z dnia 18.02.2005r. (data wpływu 07.03.2005 r.) będącym uzupełnieniem pisma z d ...

Czy istnieje możliwość korzystania z dalszych zwolnień podatkowych po upływie 10 lat od rozpoczęcia przez podatnika posiadającego zezwolenie wydane przed 01.01.2001r. działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz postanowień tut. organu podatkowego nr US.OP/423/4/2005 z dnia 28.04.2005r. stwierdza,że stanowisko ........ S.A. przedstawione w piśmie z dnia 18.02.2005 r. (data wpływu 07.03.2005 r.) będącym uzupełnieniem pisma z dnia 27. ...

Generowanie strony w 5 ms