Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dom

Od kilku lat prowadzę Pielęgniarski Dom Opieki dla osób starszych. Swoim podopiecznym zapewniam całodobową opiekę, wyżywienie i zakwaterowanie. Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą o VAT (PKWiU 85.31.11) stosowano stawkę "zw". Jaką stawkę VAT należy stosować po 1 maja 2004r. do w/w usług?

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W powołanym załączniku pod pozycją 9 wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Usługi dotyczące ochrony zdrowia i opieki społeczne ...

Pytanie podatnika dotyczyło prawa podatnika do opodatkowania stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% przebudowy istniejącego budynku po szkole podstawowej na dom mieszkalny dla osób upośledzonych umysłowo wraz z przyłączeniami i instalacją wewnętrzną (zakres prac – wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich) oraz wykonania usługi budowlano-montażowej (budowa kotłowni gazowych i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Dziecka.

Zdaniem podatnika roboty budowlane oraz remonty związane z budownictwem mieszkaniowym opodatkowane są zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżoną – 7 % stawką podatku od towarów i usług. Wspomniany przepis ma zastosowanie w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym z uwagi na to że wspomniane wyżej prace budowlano ...


Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku wykonywania, z użyciem materiałów własnych, jak i powierzonych, usług remontowo-budowlanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Brzesku uprzejmie informuje: W piśmie z dnia 11 maja 2004 r. zwrócił się Pan o podanie stawki właściwej przy świadczeniu u ...

Czy wynajem domu mieszkalnego jest zwolniony od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.07.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu) w sprawie, czy wynajem domu mieszkalnego jest zwolniony od podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z ...

Czy Spółka może skorzystać z art. 18 ust. 1 UPDOP w przypadku dokonywania darowizn na rzecz Domu Dziecka, którego organem zalozycielskim jest jednostka samorządowa?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Spółka może skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 UPDOP w przypadku dokonywania darowizn na rzecz Do ...

Czy prace dotyczące instalacji, naprawy, remontu, bieżącej konserwacji i serwisu wykonywane w domach studenckich sklasyfikowanych w PKOB 1130 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 05.04.2005r. (data wpływu 06.06.2005r.) podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla prac dotycząc ...

Czy w przypadku sprzedaży domu przed upływem 5 lat od wybudowania i przeznaczenia części uzyskanego przychodu na zakup mieszkania, przychód ten jest zwolniony z opodatkowania 10% podakiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko odnośnie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaż ...

dotyczy mozliwości skorzystania z ulgi odsetkowej w sytuacji poniesienia przez podatnika wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na zakup od dewelopera domu w budowie

Stan faktyczny Z wniosku podatnika wynika, że w dniu 22 listopada 2006 roku zaciągnął wraz z małżonką kredyt hipoteczny w banku ... na sfinansowanie kosztów zakupu nieruchomości położonej w ... (działka nr ewid. ... wraz z budynkiem mieszkalnym). Za pieniądze otrzymane z kredytu (wypłacane w dwóch transzach deweloperowi) i wkład własny, w dniu 28 grudnia 2006 roku podatnik kupił wraz z małżonką od ...

Czy mogą być przedmiotem odliczenia od dochodu odsetki od kredytu udzielonego przez bank na cele konsumpcyjne, a przeznaczonego na budowę domu, w świetle zawartego porozumienia z zakładem pracy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na mocy art. 216 par.1 oraz art. 14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma z dnia 22 grudnia 2006 roku (data wpływu do tutejszego organu podatkowego), a uzupełnionego w dniu 1 lutego 2007 roku, w sprawie udzielenia pisemn ...

Generowanie strony w 10 ms