Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gotówka

Czy strata środków pieniężnych w wyniku kradzieży z kasy fiskalnej stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust.1.W katalogu negatywnym (art.23 ust.1 ustawy ) są wymienione straty, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów, ale ...

Czy można zaksięgować jako koszt uzyskania przychodów kwotę skradzionych pieniędzy?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przepis art. 23 zawiera zamknięty katalog wydatków nie stanowiących z mocy ustawy kosztów uzyskania przychodów. Wśród wymienion ...

Podatnik zapytuje, czy sprzedaż mieszkań i garaży osobom fizycznym, lub wpłaty zaliczek na poczet tych transakcji podlegają ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej.?

Od 2002r. podatnik wykonuje sezonową działalność gastronomiczną i z tego tytułu użytkuje kasę fiskalną. W roku 2004 podatnik w ramach działalności gospodarczej rozpoczął budowę domu mieszkalnego z przeznaczeniem mieszkań i garaży na sprzedaż (wyłącznie w formie aktu notarialnego). Wpłaty od osób fizycznych będą dokonywane na konto bankowe, ale także, zwłaszcza przedpłaty – w formie gotówkowej. Oc ...


Czy dokonana w wyniku napadu na pracownika firmy kradzież gotówki stanowiącej utargi sklepów przez nieustalonych, w wyniku prowadzonego przez organy ścigania postępowania sprawców, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Strona złożyła w dniu 24.01.2005 roku wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. Przedstawiono w nim następujący stan faktyczny: W wyniku napadu na pracownika firmy, dokonano kradzieży gotówki stanowiącej utargi sklepów przez nieustalonych, w wyniku prowadzonego przez organy ścigania postępowania sprawców. W opisanym stanie faktycznym strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkow ...

Czy jest możliwość odpisania straty, jaka poniosłam w związku z kradzieżą gotówki z kasy?. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów, opłacam podatek na zasadach ogólnych. Kradzież gotówki została zgłoszona policji a sprawę umorzono z powodu nie wykrycia sprawcy.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) - uzupełniam informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną Pani przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach pismem z dnia 09.125.2004r. nr US.I.415/21/04 w sprawie możliwości zaliczenia w koszty prowadzenia działalności gospodarczej straty związanej z ...

Jak i gdzie powinny zostać opodatkowane przychody z likwidacji spółki zależnej z siedzibą w Niemczech (należności z tytułu pożyczek udzielonych polskim podmiotom, które zostaną przejęte przez Podatnika, należności od Podatnika, które zostaną umorzone, gotówka) biorąc pod uwagę umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 14.05.2003 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawio ...

Czy wartość skradzionej gotówki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25 maja 2005 r. (wpływ 2.06.05 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowe ...

Czy wartość skradzionej gotówki stanowiącej utarg dokonana w wyniku napadu na pracownika firmy przez nieustalonych przez organy ścigania sprawców, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Wnioskiem z dnia 07.10.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 20.10.2005 r. podatnik wystąpił o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 16.05.2005 r. pracownikowi skradziono w wyniku zuchwałego napadu reklamówkę z pieniędzmi, które miał wpłacić do p ...

Z opisanego przez podatnika we wniosku z dnia 17 stycznia 2005 r. stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w spółce jawnej w zakresie zakupu i sprzedaży walut obcych - kantor wymiany walut. W ramach tej działalności waluty obce codziennie transportowane są do banku gdzie są sprzedawane, a gotówka w walucie polskiej trafia z powrotem do kasy kantoru. W wyniku zdarzenia jakim był napad rabunkowy na pracownika spółki przewożącego gotówkę w walucie polskiej w wysokości 598.480 zł z banku do kantoru (zdarzenie miało miejsce w dniu 3 grudnia 2004 r.) wspólnicy spółki ponieśli stratę w walucie polskiej w ww. wysokości, a okoliczność tę potwierdzają stosowne protokoły policyjne, sprawcy nie zostali wykryci, skradziona gotówka nie została odzyskana, środki obrotowe znajdujące się w kantorze nie były ubezpieczone. W piśmie tym podatnik wyraził stanowisko, że tego rodzaju straty w środkach obrotowych wynikłe w związku ze zdarzeniami, na które podatnik nie ma wpływu (pomimo, że kantor posiada wszelkie zabezpieczenia np. alarm, szyby kuloodporne, monitorning itp.) są kosztami uzyskania przychodów, co wynika z art. 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). Podatnik twierdzi też, że wydatki poniesione na zakup walut są kosztami ponoszonymi po to aby je następnie sprzedać, a więc uzyskać przychód zatem utrata tych środków ma istotny związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i jej wynikami również podatkowymi. Z uwagi na fakt nie wymienienia tychże strat w art. 23 ustawy jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów – w ocenie podatnika – strata ta jest kosztem uzyskania przychodów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto, rozpatrując przedmiotowy wniosek stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w wydanym w dniu 8 marca 2005 r. postanowieniu Nr PD I 0090/I/3/701/05 stwierdził, że zawarte we wniosku stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Podkreślono, że zgodnie z art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os ...

Generowanie strony w 60 ms