Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dzieci i młodzież

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu) w sprawie cesji oszczędności zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na rzecz syna wyjaśnia: - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o po ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w odpowiedzi na pismo z 14.03.2003 r. w sprawie ulg podatkowych w rozliczeniu za 2002 r. z tytułu wydatków związanych ze studiami córki oraz opłat na rzecz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanych z wykonywaniem zawodu informuje: I. Stos ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2003 r. w sprawie udokumentowania pobytu dziecka na kolonii lub obozie kserokopią faktury w celu zastosowania zwolnienia dofinansowania od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo znak: MOPR-Op/KO/1257/03 z dnia 14.07.2003r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości, urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisó ...

Zwolnienia przedmiotowe

W nawiązaniu do pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 14.08.2003 r. znak PP/443-18/03, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że w informacji j/w błędnie zakwalifikowano usługi organizowania wycieczek dla młodzieży szkolnej do grupowania PKWiU 63.30.11-00.00 jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7%. Usługi organizowania wycie ...

Pytanie o stosowanie 7% stawki podatku od towarów i usług dla wyrobów określonych jako „odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt” oraz „obuwie dziecięce”, a także o wyjaśnienie przedmiotowych pojęć?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu odpowiadając, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) na wniosek z dnia 23.04.2004 r. (data wpływu 23.04.2004 r.), uzupełniony pismem z dnia 23.04.2004 r. (data wpływu 05.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza co ...

Dochody małżonków

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)w odpowiedzi na zapytanie w sprawie: wspólnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko za rok 2003, zawarte w piśmie z dnia 04.03.2004 r., informuje: Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. ...

Czy wolne od podatku dochodowego są otrzymywane przez emerytów i rencistów zapomogi nielosowe oraz dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wczasów, wycieczek oraz obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla młodzieży powyżej 18 lat?

Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do ekwiwalentów pieniężnych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), otrzymywanych przez emerytów i rencistów zapomóg nielosowych oraz dofinansowań z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wczasów, wycieczek oraz o ...


Czy dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dzieci zorganizowanego w formie wycieczki szkolnej podlega opodatkowaniu?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 r.Nr 14, poz.176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach ...

Generowanie strony w 5 ms