Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego z zasad ogólnych na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pismem z dnia 24 maja 2004 roku, uzupełnionym pismem z dnia 23 i 24 czerwca 2004 roku, Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może zmienić formę opodatkowania w trakcie roku podatkowego tj. z zasad ogólnych na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stan faktyczny:Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych i do chwili obecnej podlegał ubezpieczeniom w Kasie Rolni ...

Czy z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej można odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone w Kasie Rolniczego Ubezpiecznia Społecznego ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 22 lipca 2004 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego stwierdza że: Stosownie do treści art. 27b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczn ...

dotyczy możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004 r. (data wpływu 28.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości, Naczelnik Urzędu Skarbowego w ...

Zwolnienia podmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: PR/076-01/2004 z dnia 17.02.2004 r. (data wpływu do Urzędu 27.02.2004 r.) informuje, że w myśl przepisu zawartego w art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na, pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacj ...

Czy dochody uzyskiwane z wynajmowania pokoi znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w gospodarstwie rolnym są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny z którego wynika, że podatniczka jest rolnikiem ubezpieczonym w ...

Czy mozna obniżyć podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej o składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie obniżenia ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalność agroturystyczna (wynajem trzech pokoi w budynku mieszkalnym), jeżeli budynek mieszkalny i gospodarstwo rolne znajdują się na terenie miasta ,,X" ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4,art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskanych z tytułu w ...

Podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy do kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzoną przez stronę działalnością gospodarczą można zaliczyć połowę płaconej składki w KRUS.

Z wniosku wynika, iż podatniczka jest rolnikiem i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Pozarolnicza działalność gospodarcza jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Podatniczka podlega ubezpieczeniom społecznym podlega w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej podatniczka opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w podwójnej wysokości ...

Dotyczy możliwości odliczania od dochodu zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 grudnia 2005 r. (wpływ do Urzędu 19 grudnia 2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, - postanawiam uznać stanowisko w nim zawarte za nieprawidłowe. Uzasa ...

Czy i jaką część podwójnej składki naliczonej przez KRUS, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, można odliczyć od podatku dochodowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15.02.2006 r. (złożonego osobiście w dniu 17.02.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2006 r. (złożonym osobiś ...

Generowanie strony w 24 ms