Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumenty przewozowe

Sposoby dokumentowania usług transportu towarów wykonywanego w całości na terytorium kraju stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 01.06.2004 roku zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: sposobu dokumentowania usług transportu tow ...


Jaki dokument ma być przedstawiony jako dokument przewozowy? Czy mają to być łącznie wszystkie dokumenty przewozowe tj. list przewozowy na terenie kraju, list morski – konosament i list przewozowy na terenie Grecji, czy też wystarczy aby dokumentem tym był list przewozowy na terenie Grecji, gdyż ten dokument w sposób jednoznaczny potwierdza fakt wywozu poza terytorium kraju towaru objętego wewnątrzwspólnotową dostawą towarów?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 20.05.2004 roku do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujący stan faktyczny. Spółka jako podatnik VAT UE dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Z reguły ta dostawa odbywa się na warunkach DDU miejsce przeznaczenia wskazane przez nabywcę towaru lub dostawy na bazie CIF, czyli gra ...

Jakie dokumenty potwierdzają dostawę wewnątrzwspólnotową?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2004r. (data wpływu – 26.05.2004r.), uzupełnione dnia 06.07.2004r. i 29.07.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535), dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie tow ...


Spółka pyta czy w tych przypadkach opodatkowanie usług nastąpi wg przepisów starej ustawy o VAT czy też nowej.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika: 1)Spółka zajmuje się świadczeniem usług transportowych na terenie Europy między różnymi krajami. 2)W Spółce wystąpiły 3 rodzaje usług dla których wykonanie i moment powstania obowiązku podatkowego nakładają się na obowiązywanie dwóch różnych ustaw o podatku VAT ( z 8 stycznia 1993 r., z 11 marca 2004 r. ): Spółka wykonała usługi transpor ...

Czy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów dowodem potwierdzającym dostarczenie towaru do nabywcy, może stanowić tzw. dokument Lieferschein (specyfikacja wysyłkowa) potwierdzony przez dany sklep, wystawiony za pośrednictwem Spółki w imieniu nabywcy towaru, na podstawie jego zamówienia.

Naczelnik Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 31 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Podatnik zadał pytanie dotyczące prawidłowości interpretacj ...

1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi trans ...

Podatnik wykonuje usługi międzynarodowego transportu towarowego. Wątpliwości budzi prawidłowość opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług, usług w wystawianych fakturach w sytuacji, gdy usługi wykonywane są na zlecenie kontrahenta ukraińskiego na trasie Ukraina - Polska.

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, odpowiadając na zapytanie pana z dnia 20.08.2004 r. w sprawie udzielenia informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Podatnik świadczy międzynarodowe usługi transportu towarowego. Wątpliwości podatnika budzi prawidł ...

Spółka nabywa towary od podmiotów z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Towary przywożone są do Polski z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiane są faktury wewnętrzne. Wątpliwości podatnika dotyczą : - Czy wtórnik dokumentu przewozowego CIM wydawany Spółce przez przewoźnika odpowiedzialnego za transport towarów na terytorium innego państwa członkowskiego UE (Polskie Koleje Państwowe S. A.) stanowi dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT? - Czy zbiorczy dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez nabywcę na terytorium innego państwa członkowskiego UE, wystawiany przez upoważniony podmiot (CSK) na podstawie danych generowanych przez system logistyczny MABES oraz w oparciu o upoważnienia udzielone przez poszczególnych nabywców towarów Spółki, jest dokumentem o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT ? Jeżeli tak, to czy dokument ten może być przesyłany w wersji elektronicznej? - Czy faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wystawiane przez Spółkę na rzecz podmiotów zagranicznych, powinny być uwzględnione w rejestrach sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za miesiąc ich wystawienia? - Czy faktury wewnętrzne wystawiane przez Spółkę w celu udokumentowania zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w danym okresie rozliczeniowym mogą zawierać łączny opis dla wszystkich transakcji objętych tą fakturą (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) wraz z łącznymi kwotami odnoszącymi się do tego okresu (w podziale na właściwe stawki podatku), zamiast szczegółowej specyfikacji poszczególnych rodzajów nabywanych towarów oraz ich ilości?

Z treści zapytania wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności, dokonuje licznych wysyłek materiałów i towarów handlowych do innych spółek z koncernu z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej. Zasadnicza część towarów wysyłana przez Spółkę do nabywców z innych państw członkowskich odbywa się transportem kolejowym. Przewoźnikiem odpowiedzialnym za wywóz towarów z terytorium kraju są Polski ...

Generowanie strony w 22 ms