Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

Czy Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Odpowiadając, w myśl art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisma podatnika z dnia 05.05.2004 r. oraz z dnia 27.05.2004 r. (data wpływu) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art ...

Czy czynności (zadania ustawowo nałożone na Inspekcję weterynarii) wykonywane przez lekarzy weterynarii (niebędących pracownikami Inspekcji) na zlecenie, pod nadzorem i w imieniu Inspekcji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie z dnia 26 maja 2004 r., Nr PP/44/KO/420/2004 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 7 maja 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 18 maja 2004 r., Dyrektor Izby ...

Czy czynności (zadania ustawowo nałożone na Inspekcję Weterynarii) wykonywane przez Inspekcję Weterynarii jak i lekarzy weterynarii (niebędących pracownikami Inspekcji na zlecenie, pod nadzorem i w imieniu Inspekcji) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 30 kwietnia 2004 r. uzupełnione pismem z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie udzielenia informacji odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną bądź w jej imieniu Naczelnik Urzędu Ska ...

Wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej stosowania art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) a mianowicie czy Powiatowy Lekarz Weterynarii w XXX zawierając w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w XXX umowy z lekarzami weterynarii nie będącymi pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek na świadczenie usług określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33, poz. 287) jest podatnikiem podatku VAT czy nie, oraz czy wysokości opłat i wynagrodzenia określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. nr 100, poz. 1019) i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie warunków wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U nr 214, poz. 2091) zawierają podatek VAT czy należy go doliczać do wysokości opłaty lub wynagrodzenia?Stosownie do art.16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może :1) wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, d) sprawowania nadzoru na d ubojem zwierząt, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, e) badania mięsa zwierząt łownych, f) sprawowania nadzoru nad zbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich, h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołóstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab, i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, j) pobierania próbek do badań, k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią, 2 wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych. Wyznaczenie do wykonywania czynności następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. W celu możliwości wykonywania czynności wyznaczonych niezbędne jest także zawarcie umowy pomiędzy organem Inspekcji Weterynaryjnej tj. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w XXX a osobą wyznaczoną. Umowa ta określa w szczególności sposób, zakres i miejsce wykonywania czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz terminy płatności. Wysokość opłat nie jest dowolna lecz wynika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 100, poz. 1019). Wysokość wynagrodzenia lekarza weterynarii określa natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie warunków wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia za wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 214, poz. 2091). Nie ulega wątpliwości, iż czynności wykonywane przez osoby wyznaczone wykonywane są w imieniu państwa, oraz że działania osoby upoważnionej powinny być traktowane jako działania organu Inspekcji, który udzielił upoważnienia. Stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wszystkie powierzone czynności wykonywane są pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji. Upoważnienie wywiera jedynie ten skutek, że zmienia się osoba wykonująca kompetencje organu administracji publicznej.Mając na względzie powyższe, podstawową kwestią jest wyjaśnienie, o jakich czynnościach, które mogą być realizowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jest mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy chodzi tu o czynności z zakresu zadań organów Inspekcji Weterynaryjnej, które mogą być realizowane w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej, czy też jedynie o czynności spoza zakresu tych zadań ( np. badania laboratoryjne realizowane na zlecenie podmiotu prywatnego przez Zakłady Higieny Weterynaryjnej). Wykładnia językowa przepisu nie daje w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi, zaś uzasadnienie do ustawy, które powinno być pomocne w tym względzie stanowi jedynie iż "zgodnie z dyrektywą organy władzy publicznej zostały wyłączone z definicji podatnika". Kolejną kwestią jest wyjaśnienie, czy w przypadku umowy zawartej na podstawie art. 16 ust. 3 możemy mówić o umowie o charakterze cywilnoprawnym. Umowa zawarta na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej posiada bowiem cechy umowy o charakterze publicznoprawnym. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiałby fakt, iż umowa ta rozwija postanowienia aktu administracyjnego powierzającego wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej, dochowanie zaś jej postanowień ze strony osoby wyznaczonej zagwarantowane jest środkami administracyjnymi ( art. 16 ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej), oraz objęte jest nadzorem ze strony powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku przyjęcia takiego stanowiska postanowienia umowy nie podlegałyby ocenie sądów cywilnych, a jedynie kontroli sądów administracyjnych. Na zakończenie należy podnieść w ogóle zasadność ewentualnego opodatkowania czynności urzędowych z zakresu weterynarii. Pozwolę sobie wyrazić opinię, iż czynności te jako zadania przyjęte do realizacji przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług. Należy przypomnieć, iż konieczność korzystania przez organy administracji weterynaryjnej z pomocy prywatnych lekarzy weterynarii przy wykonywaniu zadań urzędowych wynika z braku możliwości finansowych państwa ( niewystarczającej liczby etatów, które zapewniłyby realizację wszystkich zadań przejętych przez państwo w dziedzinie weterynarii).Nieracjonalne będzie przyjęcie zasady, zgodnie z którą czynności wykonywane przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji, ale działające z jej upoważnienia są opodatkowane, zaś te same czynności wykonywane przez pracowników Inspekcji nie są obłożone takim podatkiem. Dodatkowe opodatkowanie podmiotów gospodarczych od czynności urzędowych spowodować może także nierówną pozycję tych podmiotów na rynku wspólnotowym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004r. Znak: PIW.PFK-330/1/2004 uzupełnione pismem z dnia 03.06.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia. W wyżej wymienio ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są następujące usługi: 75.13.11-00.00 - usługi administracyjne związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołóstwem i myślistwem - pełnienie państwowego nadzoru weterynaryjnego; 74.30.11-00.00 - usługi w zakresie analiz składu i czystości substancji; 85.20.11-00.00 - usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych; 85.20.12-00.00 - usługi weterynaryjne pozostałe?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 ze zm.) powiatowy lekarz weterynarii jest organem inspekcji weterynaryjnej jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Zgodnie zaś z art. 11 ust. 2 cyt. ustawy powiatowy lekarz weterynarii wykonuje swe zadania przy pomocy powi ...

Czy czynności wykonywane przez inspekcję weterynaryjną oraz czynności ustawowe należące do inspekcji weterynaryjnej a wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, w związku z zapytaniem Inspektoratu z dnia 30.04.2004 r. (znak: PIW.PFK.-3133/6/04) dotyczącym klasyfikacji PKWiU czynności wykonywanych przez inspekcję weterynaryjną oraz opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności, uprzejmie informuje: Inspekc ...

dotyczy: - stawki podatku dotyczącej usług weterynaryjnych wykonywanych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii (badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, szczepienie psów przeciw wściekliźnie, obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny, badanie bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki itp.), - stawki podatku dla usług weterynaryjnych wykonywanych w ramach własnej praktyki w lecznicach, stawki podatku przy sprzedaży leków oraz inseminacji wykonywanej w ramach usług weterynaryjnych

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym pismem z dnia 31.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług w ...

Czy zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz lekarzy weterynarii lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania niektórych czynności pomocniczych powoduje, że Inspekcja jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 27.05.2004 r. (znak: PIW PFK 063/1/04) oraz jego uzupełnieniu z dnia 17.06.2004 r. (znak: PIW PFK 063/3/04), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, że zgadza się z opinią podatnika zaprezentowaną w z ...


Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług weterynaryjnych wykonywanych również przez wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lekarzy weterynarii?

Usługi weterynaryjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% (poz. 152 zał. nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.). Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu wg stawki 7% (§ 5 ust. 1 i poz. 17 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 k ...

Generowanie strony w 7 ms