Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wywóz towarów

"Jakim dokumentem potwierdzony ma być wywóz towaru poza granicę Wspólnoty Europejskiej ? "

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 13, poz.926 z pózn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje, iż: Stosownie do art. 41 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( DzU Nr 54,poz.535 ) w eksporcie towarów stosuje się stawkę ) 0% pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklar ...

Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę dokumentu SAD po 1 maja 2004r. gdy faktyczny wywóz towarów nastąpił przed 1 maja 2004r Spółka powinna skorygować deklarację VAT w miesiącu wywozu towaru, czy też w miesiącu otrzymania dok. SAD?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawa informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia ...

dotyczy stawki podatku VAT

Pan Mirosław B. prowadzący Z. zwrócił się z zapytaniem w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Przedstawiając stan faktyczny, podatnik podał, iż firma jego jest dostawcą surowca dla firmy niemieckiej. Surowiec był w Polsce przerabiany i w formie gotowego wyrobu eksportowany do Niemiec. Zdaniem pana B. po zarejestrowaniu w urzędzie jako VAT-UE firma nadal może stosować stawkę 0-proc ...

Czy INVOICE podpisany przez nabywcę jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru przez nabywcę na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.05.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 17.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Zgodnie ...

dotyczy określenia transakcji - wewnątrzwspólnotowa dostawa czy eksportem towarów

„C.” sp. z o.o. w S. zwróciła się z zapytaniem o zakresie stosowania przepisów podatkowych w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarówi usług. Przedstawiając stan faktyczny spółka podała, iż będąc podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zamierza dostarczyć towar do państwa spoza Unii Europejskiej, ale na rzecz podatni ...

1. Od 1 maja 2004 r., w jaki sposób winno następować potwierdzenie wyjścia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty, na jakim dokumencie i jaka winna być na tym dokumencie adnotacja urzędu celnego aby można było zastosować stawkę zerową ? 2. Czy obowiązek wystawienia faktury V A T na przedpłatę eksportową przekraczającą co najmniej 50% ceny powstaje w każdym przypadku otrzymania zaliczki czy tylko wówczas kiedy kwota podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym wyższa jest od kwoty podatku należnego a podatnik ma prawo do obniżenia o tą różnicę kwotypodatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy przy jednoczesnym przedstawieniu w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku oraz wywozu towarów w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania przedpłaty. 3. Czy przekazanie odpłatne towaru w opakowaniu zwrotnym (palety) bez pobrania kaucji i bez uregulowania problemu zwrotu tych opakowań w umowie handlowej rodzi obowiązek podatkowy, a jeżeli tak to w jakim terminie? 4. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy przy zakupie usług ciągłych¬dotyczących licencji od kontrahenta niemieckiego w przypadku kiedy umowa przewiduje, że usługi te będą fakturowane za okresy kwartalne" z dołu", tzn. na początku kwartału, zapłata zaś następuje po 30 dniach od otrzymania faktury ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.06.2004r.) informuje odnośnie przedstawionych przez podatnika zapytań w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz rozporządzeń wykonawczyc ...

Czy dostawa surowca (fryzy bukowe, dębowe itp.) dla firmy niemieckiej, który pozostaje na terytorium naszego kraju i jest przerabiany przez inna polską firmę i w formie gotowego wyrobu wysyłany do Niemiec daje możliwość dla takiej transakcji stosowania stawki 0-procentowej VAT od 1.05.2004 r., tj. wg nowej ustawy o podatku od towarów i usług, jako dostawa wewnątrzwspólnotowa?

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 16.05.2004 r. (data wpływu 25.05.2004 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: czy dostawa surowca (fryzy bukowe, dębowe itp.) dla firmy niemieckiej, który pozostaje na terytorium naszego kraju i jest przerabiany przez inna polską firmę i w formie gotowego wyrobu wysyłany do Niemiec daje możliwość dla takiej transakcji stosowania stawki 0-procentowej VAT od 1.0 ...

dotyczy możliwości traktowania dostawy towarów na rzecz nierezydentów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów korzystającą z opodatkowania według stawki 0-procentowej

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem S. z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie wyjaśnia: Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

1. Jak dokumentować i ewidencjonować zakupiony towar od rolnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej? 2. Jak dokumentować sprzedaż detaliczną towarów jeżeli nie powstał jeszcze obowiązek ewidencjonowania ich przy pomocy kasy fiskalnej? 3. Jakie warunki trzeba spełnić dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, aby dostawa była objęta stawką VAT 0% oraz jak dokumentować wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego jeżeli dostawa będzie dokonywana własnym transportem?

Na wstępie informuje się, iż zarejestrowanie się dla potrzeb podatku od towarów i usług nie zwalnia podatnika z rozliczania się w zakresie podatku dochodowego. Podatnik jedynie może wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Pytanie 1 Na gruncie ustawy VAT rolników podzielono na dwie grupy: 1. rolników ryczałtowych, którzy nie są podatnikami VAT i korzystają przy sprzedaży swoich produktów ...


Generowanie strony w 28 ms