Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: emisja

Czy postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca posiadającego udziały wymienione w dalszej części tego przepisu mają zastosowanie do emisji obligacji objętych przez udziałowców Spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu uzyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanych inwestycji zamierza przeprowadzić niepubliczną emisję obligacji, które zostaną objęte przez dotychczasowych udziałowców spółki. Łączna wartość wyemitowanych obligacji przekroczy trzykrotnie wartość kapitału zakładowego Spółki. Ocena prawna stanu faktycznego: W stanie prawnym obowią ...


Spółka wystąpiła o potwierdzenie prawidłowości dokonanego rozliczenia dyskonta, które nie było odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, od emitowanych bonów dłużnych

Spółka wystąpiła o potwierdzenie prawidłowości dokonanego rozliczenia dyskonta, które nie było odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, od emitowanych bonów dłużnych w następujących sytuacjach: 1. Spółka wyemitowała bony dłużne, których nabywcą była jednostka powiązana. Ze względu na brak środków finansowych na wykup bonów, Spółka w terminie wykupu bonów wyemitowała następne bony dłużne (n ...

Czy koszt zakupu badań marketingowych oraz usług kreacji reklamy należy rozliczyć jednorazowo w dacie poniesienia, czy rozliczyć w kolejnym roku podatkowym, w którym nastąpi emisja, przygotowanej na podstawie badań, reklamy i promocji? Jeśli koszty te należy rozliczyć w przyszłym roku, to czy zaliczyć jednorazowo w koszty, czy rozliczać 12 miesięcy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawi ...

Czy wystawienie weksla przez osobę fizyczną i przekazanie go remitentowi w zamian za gotówkę skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity) w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu weksli własnych zupełnych, Naczelnik Urzę ...

Dotyczy opodatkowania opłat za rozprowadzanie programów radiowo-telewizyjnych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz opodatkowania opłat za rozprowadzanie programów radiowo-telewizyjnych na rzecz pozostałych odbiorców.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółdzielni Mieszkaniowej „S.” (...) z dnia 9 czerwca 2005r., L.dz.P/1329/2005 na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) z dnia 3 czerwca 2005r. Nr NUS-II-PP-443/24/2005/KR stanowiące in ...

Czy transakcja kupna- sprzedaży obligacji spółki powiązanej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku firmy ... z dnia 3 czerwca 2005 r.(data wpływu : 09.06.2005 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. ...

Pytanie dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dyskonta z tytułu emisji obligacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 03.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodó ...

Pytanie podatnika dotyczy określenia momentu powstania przychodu do opodatkowania w przypadku dyskonta wekslowego od należności wekslowej spłaconej emisją nowych weksli.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż w dniu 16.09.2004 r. P.. Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, zawarła porozumienie wekslowe z A.. Spółką z o.o., zwaną dalej A.., na przeniesienie praw z weksli spółki F.. S.A. o wartości 2.154.974,00 PLN będących w posiadaniu Spółki za cenę 2.154.974,00 PLN. Cena została uregulowana wekslami własnymi wyemitowanymi dnia 16.06.2004 r. ...

Czy Wnioskodawca w zakresie weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2006 r. (data wpływu do US 12.05.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 03.07.2006 r. (data wpływu do US 04.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie - czy Wnioskodaw ...

Generowanie strony w 28 ms