Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wysłodki

Wątpliwości Podatnika dotyczą prawidłowości zastosowania 3% stawki zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług do wydawanych plantatorowi w ramach świadczenia dodatkowego na podstawie umowy kontraktacji, wysłodków buraczanych.

Biorąc pod uwagę treść złożonego przez Podatnika zapytania, tut. organ podatkowy wskazuje, że na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega dostarczenie produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji. Na podstawie art. 613 § 1 Kodeksu cywil ...

Kwestia nieodpłatnego wydania przez producenta cukru wysłodków plantatorom na podstawie umowy kontraktacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informacji z dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr ZP-I/443-116/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z powodu stwierdzenia jej nieprawidłowośc ...

Ustalenie czy wydanie wysłodków plantatorowi bez wynagrodzenia jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2004r. Nr ZP-II/443-105/04, gdyż jest ona nieprawidłowa. Wnioskiem z dnia 9 lipca 2004r. Spółka zwróciła się o inte ...

Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji cukru. W procesie produkcji cukru powstają odpady poprodukcyjne tzw. wysłodki. Odpady zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik ma obowiązek zagospodarować lub zutylizować. Dalej podatnik poinformował również, że zgodnie z umową kontraktacyjną, plantatorowi (po zakończeniu procesu ...

Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.07.2005 r. (data wpływu 22.07.2005 r.) uzupełnionego w dniu 09.08.2005 r. (data wpływu 10.08.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa p ...

Czy wartość netto otrzymanych wysłodków powinna zwiększyć obrót w związku z którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego za okres od maja do grudnia 2004 r. uwzględniajac art.90 ustawy o VAT ?

W zwiazku z art.5ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm./ oraz po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwiększenia obrotu w związku z otrzymaniem wysłodków nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbow ...

Spółka zadała pytanie czy nieodpłatne wydanie rolnikowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie podatku od towarów i usług, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 20 lipca 2005 r. ( data wpł ...

Czy wydanie plantatorom przez cukrownię wysłodków buraczanych w ramach umowy kontraktacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Cukrowni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od to ...

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 02 sierpnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. T. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust 1, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2005 r., znak BF/1691/2005 (data wpływu 28.07.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie st ...

Generowanie strony w 62 ms