Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: egzekucja z nieruchomości

Wątpliwości Komornika dotyczą zasad naliczenia podatku VAT przy komorniczej egzekucji przedmiotowej nieruchomości a konkretnie: 1. czy w przypadku sprzedaży nieruchomości poprzez licytację należy naliczyć podatek VAT? 2. w jakiej wysokości i od jakich składników należy ewentualnie naliczyć podatek? 3. sposobu odprowadzenia podatku VAT od sprzedanych poprzez licytację ruchomości, uwzględniając przepisy działu II k.p.c.

Z treści wystąpienia Komornika wynika, iż prowadzi egzekucje nieruchomości dłużnika z zabudową w postaci hali przemysłowej zapleczem piwnicy i odrębnym budynkiem byłego szybu kopalni. Dłużnik oświadczył komornikowi, że nabył przedmiotową nieruchomość w 1999 r., na co zostały wystawione: - faktura obejmująca zabudowę, - rachunek w zakresie nabytego gruntu. Z informacji wynika również, że dłużnik do ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 04.08.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego: Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i us ...

Czy na podstawie przysądzenia postanowieniem sądu rejonowego Spółka może przyjąć nieruchomości na stan środków trwałych i zgodnie z art.16 h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jeśli tak, to czy spółka powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i według jakiej stawki?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dnia 12 sierpnia 2004r. Sąd Rejonowy postanowieniem przysądził prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 0,6556 ha oraz własność budynku znajdującego się na wyżej opisanej nieruchomości na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X za cenę 148.744 złote, która w całości została zapłacona. Wg uzasadnienia postanowienia przybicie u ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawa nieruchomości przez komornika sądowego wykonującego czynności egzekucyjne ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 29.10.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: opodatkowania podatkiem o ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawa nieruchomości przez komornika sądowego wykonującego czynności egzekucyjne ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 26.10.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: opodatkowania podatkiem ...

Na podstawie postanowienia nabyłam nieruchomość w drodze przysądzenia własności nieruchomości - po rozpoznaniu sprawy o egzekucję z nieruchomości. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy nabycie nieruchomości w powyższym trybie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Według mojej opinii powyższe nabycie nieruchomości wolne jest od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14 b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2005r. (wpłynął do Urzędu Skarbowego w dniu 12.04.2005r.) o udzielenie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia własno ...

Czy nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w postępowaniu egzekucyjnym korzysta z wyłączenia przewidzianego w art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i ustalenie strony dokonującej sprzedaży?

Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego (...) działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216, art. 217, art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – uznaje Pana stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2005r., (uzupełnionym w dniu 26 kwietnia 2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do za ...

czy komornik sądowy jest również płatnikiem podatku VAT z egzekucji nieruchomości

Pismem z dnia 01 lutego 2005r. Komornik Sądowy zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie zajęcia stanowiska, czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku VAT z egzekucji nieruchomości, pomimo tego, że nie przeprowadza w trybie egzekucji dostawy towarów. Sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji, a więc czynności prowadzących bezpośrednio do przeniesienia prawa własno ...

Czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku VAT także w przypadku egzekucji z nieruchomości?

D E C Y Z J A Na podstawie art.233 § 1 pkt 1 w związku z art.14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 czerwca 2005r. b/z na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w... z dnia 10 czerwca 2005r., znak: PP/443-31/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Kto powinien wystawić fakturę VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 23.01.2006 r. (data wpływu 27.01.2006 r.), uzupełnionego w dniu 17.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania sprzedaży nieruchomo ...

Generowanie strony w 5 ms