Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: licytacja

Wątpliwości Komornika dotyczą zasad naliczenia podatku VAT przy komorniczej egzekucji przedmiotowej nieruchomości a konkretnie: 1. czy w przypadku sprzedaży nieruchomości poprzez licytację należy naliczyć podatek VAT? 2. w jakiej wysokości i od jakich składników należy ewentualnie naliczyć podatek? 3. sposobu odprowadzenia podatku VAT od sprzedanych poprzez licytację ruchomości, uwzględniając przepisy działu II k.p.c.

Z treści wystąpienia Komornika wynika, iż prowadzi egzekucje nieruchomości dłużnika z zabudową w postaci hali przemysłowej zapleczem piwnicy i odrębnym budynkiem byłego szybu kopalni. Dłużnik oświadczył komornikowi, że nabył przedmiotową nieruchomość w 1999 r., na co zostały wystawione: - faktura obejmująca zabudowę, - rachunek w zakresie nabytego gruntu. Z informacji wynika również, że dłużnik do ...

W jaki sposób, w świetle obowiązujących przepisów - naliczać należny podatek VAT przy sprzedaży w drodze licytacji rzeczy ruchomych, dokonywanej na podstawie przepisów kpc.?

W odpowiedzi na pismo datowane 28.09.2004 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 06.10.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 07.10.2004 r., stosownie do art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W za ...

W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz opodatkowania sprzedaży nieruchomości. W związku z problemem opodatkowania podatkiem VAT prawa wieczystego użytkowania oraz sprzedaży nieruchomości Strona sformułowała następujące pytania:1.Czy od 1 stycznia 2005 r. należy podwyższać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustanowionego w latach wcześniejszych?2.Czy podatek VAT dotyczy tylko nowych nieruchomości na których prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione po 1 maja 2004 r.?3.Czy przeznaczenie gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste w planie zagospodarowania przestrzennego ma znaczenie w zastosowaniu stawki procentowej przy naliczaniu podatku VAT?4.Czy opłata wnoszona po 1 maja 2004 r. związana z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotycząca gruntów przeznaczonych pod zabudowę winna być powiększana o podatek VAT; jeśli tak to w jakiej wysokości?5.Jak naliczyć podatek VAT w przypadku zbywania nieruchomości zabudowanej budynkiem używanym (lekka konstrukcja stalowa, 40 letnia) nie trwale związanym z gruntem? Przy nabyciu tego budynku Stronie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, budynek ten nie był przez okres ostatnich kilkunastu lat remontowany.6.W przypadku przetargu nieruchomości opisanej jak wyżej, to czy podatek VAT doliczyć do ceny nieruchomości i licytować cenę brutto? Czy też licytować cenę nieruchomości a po zakończeniu licytacji doliczyć podatek VAT?

Zgodnie z art. 232 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być o ...

Czy sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w ramach postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zapytanie złożył komornik sądowy.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie opisanej w zapytaniu z dnia 15.09.2004 roku (uzupełnionego dnia 15.10.2004 r.) znak I KM 357/01 oraz z dnia 15.10.2004 roku znak I Km 747/01 , I Km 426/00 . Informacji udzielono na podstawie art. 14 a §1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 137, poz. 926 z 1997 roku z późn. ...

Czy sprzedaż licencji na Ukrainę w postaci praw do druku książki na rzecz fimry mającej siedzibę na Ukrainię jest opodatkowana w kraju ? oraz, czy VAT naliczony z tytułu sprzedaży tej licencji będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm) informuje: Z treści złożonego pisma wynika, że Podatnik sprzedaje licencję na Ukrainę, w postaci praw do druku książki. Licencja ta realizowana będzie na terenie Ukrainy przez firmę mającą siedzibę na Ukrainie. Pierwsze pytanie brzm ...

Czy nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w drodze licytacji komorniczej, potwierdzone postanowieniem Sądu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w drodze licytacji komorniczej nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej. Nabycie powyższe nastąpiło w drodze postanowienia Sądu. Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraża we wniosku stanowisko, iż z chwilą przybicia w drodze licytacji komorniczej, potwierdzonej następnie postanowieniem Sądu ...

Czy przekazane przez Spółkę na rzecz Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", środki finansowe podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie do treści tego przepisu obowiązującego w 2004 r.?

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1 kwietnia 2005 r. Spółki z o.o ...

Czy przychody ze sprzedaży przez licytację publiczną, która odbyła się we wrześniu 2004r., nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej podatnik będzie mógł wykazać w zeznaniu podatkowym dopiero po uzyskaniu z sądu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, tj. w zeznaniu za 2005r.?

POSTANOWIENIE Na podstwie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Cz. stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z 29.03.2005 r., uzupełnionym w dniu 26.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spra ...

Czy sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem komornika sądowego i pod nadzorem sądu, realizowana w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak, to kto jest płatnikiem tego podatku i od jakiej podstawy opodatkowania należy naliczyć podatek.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana zażalenia z dnia 7 kwietnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu z dnia 31 marca 2005r. Nr USI/443-15/28/05 w sprawie odpowiedzi na postawione pytanie prawne, czy sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym za pośre ...

Czy nabycie nieruchomości stanowiącej składnik majątku spółki w drodze licytacji komorniczej lub przez przejęcie na własność przez wierzyciela hipotecznego w trybie art 984 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego będzie skutkowało odowiedzialnością nabywcy za zaległości podatkowe licytowanego dłużnika w trybie art. 112 Ordynacji podatkowej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 1 września 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5 września 2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 16 września 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21 września 2005 ...

Generowanie strony w 25 ms