Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: strony postępowania

Czy w przypadku wykorzystywania przez Spółkę w ponad 60 % infrastruktury na potrzeby związane z budownictwem mieszkaniowym, należy przyjąć, że związek ten jest na tyle silny, że pozwala na stosowanie 7 % stawki VAT do całości robót budowlano-montażowych oraz remontów?

W przedmiotowej sprawie nie ma możliwości udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie Spółki dotyczy stosowania przez wykonawców usług zleconych przez nią, obniżonej do 7 % stawki podatku w odniesieniu do modernizacji, remontów i robót związanych z bieżącą konserwacją źródeł ciepła wraz z przynależnymi do nich obiektami i urządzeniami jak: kotłownie, s ...

Strona postępowania podatkowego.

Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe l ...

Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 15.02.2005 r. (znak: U.S.PDOF/415/2/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego: Pismem z dnia 18.01.2005 r ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na inwestycję w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem przepisu art. 14a § 1 ww. ustawy, uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2005r. Nr NUS-MOP/443-1/05 stanowiącego interpretację co do zakre ...


Pytanie zostało zadane przez Spółkę, która nie jest stroną w sprawie.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 165a w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) w sprawie udzielenia interwencji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia odmówić wszczęcia postępowania w sprawie zapytania Spółki w zakres ...

1. W decyzji organu odwoławczego określono stronę postępowania poprzez wskazanie jej firmy i siedziby, powołanie decyzji wydanej w l instancji i wskazanie daty wniesienia odwołania. Wprawdzie dane te podano również w treści rozstrzygnięcia, jednakże nie zostały one pominięte, a zapoznanie się z treścią decyzji pozwala w sposób jednoznaczny ustalić jej adresata. Również i w tym przypadku strona nie miała wątpliwości, iż decyzja jest skierowana do niej, skoro wniosła od niej skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do uznania, iż organy podatkowe rażąco naruszyły przepisy postępowania, nie stosując się w sposób oczywisty do nakazu określającego elementy, jakie winny się znaleźć w decyzji. 2. Zatem, aby skorzystać z wyjątku od zasady potrącalności kosztów już poniesionych podatnik winien je tak udokumentować, aby wynikał z nich związek z przychodami roku, w którym je zarachowano. W przeciwnym wypadku obowiązuje ogólna zasada potrącania kosztów już poniesionych. 3. Dla prawidłowości określenia zobowiązania podatkowego decydujące znaczenie ma treść ustawy podatkowej. Koszt w ujęciu ekonomicznym (a takim ujęciem posługuje się ustawa o rachunkowości, które celem jest zapewnienie w sprawozdaniach finansowych rzetelnego obrazu finansów podmiotu, również z uwzględnieniem dalszych okresów) nie jest tożsamy pojęciowo z kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to pojęcie szersze. 4. W podstawach kasacyjnych zarzucono Sądowi również naruszenie przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez wskazania ustępów i punktów naruszonych przez Sąd. Ponadto, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarzut ten nie został uzasadniony. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej, z urzędu bierze pod uwagę tylko nieważność postępowania (art. 183 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może zatem zastępować strony w formułowaniu uzasadnienia zarzutu.

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P spółki z o.o. w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 1 lutego 2002 r. Decyzją tą Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, określającą skarżącej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1997 r. i ...

Kancelaria Prawna - w imieniu ubezpieczonego - zwróciła się z zapytaniem, czy uprawnionym jest działanie PZU polegające na zatrzymaniu części należności (odszkodowania) za auto zastępcze.

Kancelaria Prawna - w imieniu ubezpieczonego - zwróciła się z zapytaniem, czy uprawnionym jest działanie PZU polegające na zatrzymaniu części należności (odszkodowania) za auto zastępcze. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika l ...

W wyniku zawartych przez podatnika umów pożyczek z osobą prawną wystąpił dochód z odsetek, od którego został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik zwrócił się o przekazane całej kwoty pożyczek wraz kwotą dochodu z odsetek jako wierzytelność na konto innej osoby prawnej. Przed przekazaniem wierzytelności od dochodu z odsetek od pożyczek został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy. W związku z powyższym powstały wątpliwości kto jest stroną mogącą ubiegać się o stwierdzenie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodu z odsetek.

W dniu 15.04.2005r. został skierowany wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik w latach 2000 - 2002 zawarł kilka umów pożyczek ze spółką z o.o. Nr 1. Umowy te zawierały zapis zezwala ...

Od kwestii podmiotowości spółki w postępowaniu podatkowym odróżnić należy kwestię jej reprezentacji. W tej kwestii przepisy podatkowe milczą, w związku, z czym poprzez art. 135 Ordynacji podatkowej zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. Według tych ostatnich, o ile osoba prawna działa przez swoje organy (art. 38 k.c), o tyle spółka cywilna, która osobą prawną nie jest, może być reprezentowana przez każdego wspólnika, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 866 k.c).

Dnia 17.12.2002 r. Wojciech Ż. i Mariusz F. zawarli umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Następnego dnia Urząd Skarbowy w Krośnie nadał Spółce numer NIP. Dnia 19.05.2003 r. Spółka nadała w urzędzie pocztowym przesyłkę zawierającą zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R. Z kolei pismem z dnia 20.05.2003 r. ...

Generowanie strony w 16 ms