Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prowizje

Podstawa opodatkowania

W związku z pismem nr L.dz. S.K./35/E/2003 z dnia 20.01.2003 roku w sprawie podstawy opodatkowania czynności wynikających z umowy komisu Urząd Skarbowy w Pińczowie, na mocy art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług ora ...

Obniżenie podatku należnego

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.03 r., informuje: 1) Zgodnie z zapisem art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 14, poz. 176 ze zm.) "kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie ko ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 23.07.2003 r. w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów za przyjęty towar w komis po sporządzeniu umowy z komitentem - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia. Umowa komisu w/g art. 765 Kodeksu Cywilnego jest umową, na podstawie, której przyjm ...

Pytanie dotyczy zasad ewidencjonowania na kasie fiskalnej i sposobu dokumentowania przez ZLECENIOBIORCĘ usług pośrednictwa, świadczonych na podstawie zawartej umowy w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY, przedmiotem których jest sprzedaż umów serwisowych w ramach Formuły Non Stop (sprzedaż dodatkowej GWARANCJI).

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualny ...

- dotyczy usług weterynaryjnych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 27.10.2003 r. ( data wpływu - 28.10.2003 r. ) uzupełnione dnia 12.11.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Opisując stan fakty ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

Biuro Podróży jako agent sprzedający usługi transportu lotniczego nie będzie otrzymywał prowizji od przewoźnika lotniczego za wystawienie biletu. Za jego wystawienie agent będzie pobierał opłatę bezpośrednio od klienta /usługobiorcy / na podstawie faktury VAT. Opłata taka nie będzie ujęta w wartości biletu lotniczego.Wobec tego jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana opłata za sprzedaż biletu przez agenta, w tym sprzedaż biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe.

Odpowiedź: Zgodnie z § 66 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. z 2002r. nr 27, poz.268 ze zm./ stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust.1 ustawy o VAT /Dz.U. z 1993r. nr 11,poz. 50 ze zm./ obniża się do wysokości 7 % dla usług świadczonych na podstawie umów agencyj ...

Czy prowizja uzyskana od wartości zawartych umów na sprzedaż zakładów na gry liczbowe w imieniu innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też jest to czynność objęta działalnością w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować uzyskaną prowizję.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zmianami), przepisów tej ustawy nie stosuje się między innymi do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. W załączniku Nr 2 do ustawy VAT pod ...

Jaką stawką podatku ma być opodatkowana prowizja otrzymywana od firmy niemieckiej (zleceniodawcy) za wyszukiwanie klientów na terenie Polski. Jeżeli dojdzie do transakcji to prowizja podatnika będzie wliczona w wartość celną importowanych towarów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. (data wpływu 09.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: z treści pisma wynika, że zamierza Pani świadczyć usługi polegające na wyszukiwan ...

Czy mogę w zeznaniach za 2003 r. i lata następne odliczać kwotę zwracanej (w ratach) nienależnie pobranej prowizji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli działalnosć zlikwidowana została z dniem 31.12.2000r. ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 19.02.2004 r. zapytaniem dot. odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranej prowizji (w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 usta ...

Generowanie strony w 30 ms