Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasady ogólne postępowania podatkowego

Czy w przypadku wykorzystywania przez Spółkę w ponad 60 % infrastruktury na potrzeby związane z budownictwem mieszkaniowym, należy przyjąć, że związek ten jest na tyle silny, że pozwala na stosowanie 7 % stawki VAT do całości robót budowlano-montażowych oraz remontów?

W przedmiotowej sprawie nie ma możliwości udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie Spółki dotyczy stosowania przez wykonawców usług zleconych przez nią, obniżonej do 7 % stawki podatku w odniesieniu do modernizacji, remontów i robót związanych z bieżącą konserwacją źródeł ciepła wraz z przynależnymi do nich obiektami i urządzeniami jak: kotłownie, s ...

Czy notatka służbowa sporządzona przez pracownika organu podatkowego może stanowić dowód w postępowaniu podatkowym? Jakie wydatki związane z najmem lokali stanowią koszt uzyskania przychodu?

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Odnośnie form utrwalania czynności postępowania przez organy podatkowe oraz postępowania dowodowego, informuję: W myśl art. 180 ...

Jaka stawka podatku od nieruchomości powinna być być zastosowana w przypadku budynków koszarowych ?

DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie po rozpatrzeniu w dniu 29 sierpnia 2005 r. zażalenia Rejonowego Zarządu … na postanowienie z dnia 17.06.2005r. Nr Fn.3110/23/2005 wydane przez Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. ...


Generowanie strony w 57 ms