Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: upoważnienia

1. Czy cała opłata lokalowa za lokal mieszkalny wnoszona przez członków Spółdzielni mieszkaniowej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 11 ? 2. Spółdzielnia ma wątpliwość, czy poprzez ujęcie w opłacie zależnej podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu nie zachodzi nieprawidłowość podlegająca na opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 3. Czy nowa regulacja w zakresie podatku od towarów i usług przewiduje złożenie oświadczenia o wystawieniu faktury bez podpisu odbiorcy ? 4. Czy wniesienie wyższej opłaty lokalowej niż obowiązująca i powstanie z tego tytułu nadpłaty w opłatach za lokal powoduje, że Spółdzielnia powinna w danym miesiącu tą nadpłatę ująć w rejestrze sprzedaży i wykazać w deklaracji ? 5. Czy w świetle nowych przepisów o podatku od towarów i usług istnieje nadal możliwość wystawiania zbiorczej faktury korygującej w przypadku rozliczania mediów tj. ciepłej i zimnej wody itp. dla lokali użytkowych ? 6. Czy pobierana od członków spółdzielni opłata za czynności związane z przygotowaniem i wydaniem dokumentów podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 11 ?

1. Należy zauważyć, iż art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535) stanowi, iż zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebę ...

Z opisanego przez podatnika we wniosku z dnia 18 lutego 2005 r. stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik na podstawie zawartej w marcu 2000 r. umowy (umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym) udzielił osobie prawnej prawa do używania znaku towarowego (obejmującego trzy marki handlowe) do końca 2004 r. z możliwością przedłużenia czasu używania na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2009 r. lub wykorzystania opcji pierwszeństwa w zakupie znaku towarowego. Znaki towarowe, na które podatnik udzielił upoważnienia do ich używania, zostały stworzone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie były znakami nabytymi. Za cały okres używania znaku tj. od 2000 r. do 2004 r. ustalono wynagrodzenie składające się z dwóch części: - z opłaty stałej, płatnej w dwóch zryczałtowanych ratach po 20.000 zł netto w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz do dnia 31 grudnia 2004 r., na które w trakcie trwania umowy zostały wystawione faktury VAT w grudniu 2002 r. oraz w grudniu 2004 r., - opłaty zmiennej z płatnością odroczoną do dnia 31 grudnia 2004 r., która została wyliczona w oparciu o osiągnięty obrót używającego znak towarowy w 2004 r., czyli w zależności od poziomu przychodów ze sprzedaży produktów oznaczonych daną marką w 2004 r. W grudniu 2004 r. podatnik wystawił fakturę VAT na kwotę opłaty zmiennej uzależnionej od wysokości obrotów w 2004 r., która w tym samym miesiącu została zapłacona. W piśmie tym podatnik wyraził stanowisko, że przychody winny zostać wykazane w dacie wystawienia faktur, gdyż jest to uzasadnione również niemożnością wcześniejszego określenia wysokości przychodów z tytułu opłaty za używanie znaku towarowego, uzależnionej od kwoty obrotów uzyskanych w ostatnim roku objętego umową, której przedmiotem było udzielenie prawa do używania znaku towarowego, a wysokość tych przychodów znana była dopiero z końcem 2004 r. Zdaniem podatnika uzyskane przychody stanowią przychody z działalności gospodarczej i winny być wykazane w dacie wystawienia faktur czyli: - w grudniu 2002 r. w wysokości I-szej opłaty stałej, - w grudniu 2004 r. w wysokości II-giej opłaty stałej oraz w wysokości opłaty zmiennej uzależnionej od obrotów 2004 r.

STANOWISKO NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-KRZYKI Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, rozpatrując przedmiotowy wniosek stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w wydanym w dniu 18 marca 2005 r. postanowieniu Nr PDI/0090/I/47/05 stwierdził, że zawarte we wniosku stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wskazał na przepisy ...

Możliwość upoważnienia biura rachunkowego lub pracownika biura rachunkowego prowadzącego księgowość podatnika na podstawie właściwej umowy do podpisywania miesięcznych deklaracji podatkowych VAT-7

Na podstawie art. 216 § 1 , art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr. 8 , poz.60- j.t z pózn. zm) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12.2005r (data wpływu do tut. Urzędu - 12.2005 r.) odnośnie możliwości upoważnienia biura rachunkowego lub pracownika biura rachunkowego prowadzącego Pani księgowość na podstawie właściwej umowy do podpisywania miesięcznych ...

Czy pełnomocnik ustanowiony przez zarząd spółki z o.o. może podpisywać deklaracje podatkowe VAT-7?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 99 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.02.2006r. wniesionego przez X na postanowienie Naczelnik ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona podpisała umowy z kontrahentami dokonującymi na Jej rzecz dostawy towarów lub świadczenia usług, które upoważniają Ją do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy. W stosunku do części umów nie został dotrzymany jeden z warunków określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r, nr 95, poz. 798 ze zm.), tj. 10-cio dniowy termin przekazania pisemnej informacji naczelnikom urzędów skarbowych właściwym dla stron umowy o jej zawarciu. Z uwagi na fakt, iż umowy te były prawnie nieskuteczne, Strona zawarła nowe umowy. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenia stanowiska, iż faktury wystawione przez Stronę w imieniu i na rachunek dostawcy lub usługodawcy na podstawie poprzednich umów, winny być uznane za prawidłowe i w związku z tym nie zachodzi konieczność dokonania ich korekt, jak również korekt deklaracji od podatku od towarów i usług za okresy, w których wynikający z nich podatek został rozliczony.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stan ...

Pytanie dotyczy możliwości upoważnienia głównego księgowego do podpisania deklaracji VAT-7 podczas nieobecności spowodowanej wyjazdem na wypoczynek.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2006r. (data wpływu do tut. organu 17.03.2006r., uzupełniony w dniu 08.05.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie upoważnienia głównego księgowego ...

Czy podatnik w przedstawionej we wniosku sytuacji może upoważnić głównego księgowego do podpisania deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8A oraz PIT-5L ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 24.04.2006r. (data wpływu do Urzędu 08.05.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu ...


Czy przy odbiorze dokumentów istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo od okazanej kserokopii upoważnienia (pełnomocnictwa)?

Wnioskiem z dnia 15 czerwca 2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. X. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Z wniosku wynika następujący stan faktyczny. Spółdzielnia Mieszkaniowa występuje z wnioskami do Departamentu Geodezji tutejszego Urzędu o wy ...

Czy złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia aplikantowi adwokackiemu lub radcowskiemu odpowiednio przez adwokata lub radcę prawnego do zastępstwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej?

Prezydent Miasta Olsztyn działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., nr 217, poz. 1590) ...

Generowanie strony w 64 ms