Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powierzenie materiału

Czy prawidłowym jest zaliczenie zakupu dodatkowego materiału do powierzonego - do usług na ruchomym majątku rzeczowym, czy też do dostawy wewnątrzwspólnotowej?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi usługi na ruchomym majątku rzeczowym w rozumieniu przepisów art. 27 ust. 2 pkt 3 d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Usługi te wykonywane są na podstawie umowy zawartej przez Podatnika w dniu 29.11.1996r. z firmą mającą siedzibę w Niemczech. Przedmiotem tej umowy jest: 1) wykonywanie obić tapicerski ...


Czy przychodem podatkowym dla spółki jest wartość otrzymanego nieodpłatnie materiału do przerobu, czy też wartość wykonanej usługi przerobu?

Z przedstawionego przez „A...” Spółkę z o.o. w piśmie z dnia 22.09.2004 r. (bez znaku), uzupełnionym pismem z dnia 01.10.2004 r., stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem świadczy usługi w zakresie wyrobu produktów z powierzonego do przerobu materiału.Po wytworzeniu zamówionych wyrobów Spółka wysyła je zleceniodawcy wystawiając fakturę za wykonaną ...

Podatnik otrzymuje od kontrahenta z Niemiec igły i kartoniki. Materiały te nie są kupowane i nie przechodzą na własność Spółki, do których Spółka dorabia strzykawki, pakuje w otrzymane kartoniki, poddaje sterylizacji i dokonuje wywozu do kontrahenta, przy czym wartość materiałów własnych Spółki jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości materiałów przysłanych przez kontrahenta. Spółka uwzględnia wartość usługi oraz wartość dodanych materiałów własnych w wystawianej fakturze. Po wykonaniu usługi całość zostaje wywieziona zgodnie i na zasadach określonych w art. 28 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a faktura VAT wystawiona przez Spółkę zawiera Nr VAT UE kontrahenta i Spółki oraz adnotację „usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy art. 28 ust. 7 ustawy VAT. Podatek rozlicza nabywca usługi.” Wątpliwość dotyczyła kwestii czy w świetle przepisów nowej ustawy o podatku od towarów i usług wykonanie usługi polegającej na produkcji wyrobów gotowych częściowo z materiałów powierzonych przez kontrahenta wewnątrzunijnego a w przeważającej części z materiałów własnych należy kwalifikować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym, czy też uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, oraz jak dokumentować powyższą transakcję.

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym polegają na wykonywaniu przez podatnika czynności na towarach mu przekazanych. Wytworzenie towarów z materiałów powierzonych podatnikowi kwalifikuje się jako świadczenie usług, a nie jako dostawę towarów i opodatkowuje w miejscu faktycznego ich wykonywania. Artykuł 28 ust. 7 ww. ustawy stanowi, iż w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych dla ...

Jak powinno wyglądać rozliczenie odpadów powstałych po wykonaniu usług szycia odzieży roboczej z materiałów powierzonych przez kontrahenta zagranicznego z Unii Europejskiej?.

Pismem z dnia 19 listopada 2004r. złożonym w dniu 9 grudnia 2004r. uzupełnionym w dniu 22 grudnia 2004r. Podatnik zwrócił się do tutejszego Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. rozliczenia odpadów powstałych po wykonaniu usług szycia odzieży roboczej z materiałów powierzonych przez kontrahenta zagranicznego z Unii Europejskiej . Stan faktyczny : Podatnik wy ...

- dotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 28.12.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 29.12.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926, z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r.), w przedmiocie opodatkowania usług na ruchomym ...

Pytanie dotyczy określenia miejsca opodatkowania świadczonych usług poza terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnika.

Dnia 5 stycznia 2005r. Pan "X" złożył w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie określenia miejsca opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla wykonywanych z powierzonego materiału usług poza terytorium kraju, tj. w siedzibie kontrahenta w Szwecji. Z treści wniosku wynika, że przedmiotem działalności podatnika jest świadczenie usług ...

jak dokumentować przyjmowane od klienta części zamienne do jego samochodu aby nie było wątpliwości jakiego są pochodzenia (czy jest to materiał powierzony czy materiał podatnika)?

Podatnik prowadzi warsztat mechaniki pojazdowej opłacając zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%. Prowadzi również sprzedaż art. motoryzacyjnych , części i akcesoriów samochodowych , która opodatkowana jest stawką 3%. W miesiącu grudniu 2004 roku podatnik dokonał zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , i zgodnie z nr PKD 52.63B wpis brzmi -sprz ...

Sposób opodatkowania czynności wytworzenia (częściowo z materiału powierzonego), dostawy i montażu urządzenia, wykonanych na zlecenie kontrahenta z Niemiec.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2005 r., który wpłynął w dniu 31.01.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania produkcji i sprze ...

Sposób rozliczenia i udokumentowania usługi wykonanej z materiału powierzonego przez kontrahenta z Unii Europejskiej.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U.Nr 8 , poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 25.04.2005r. stanowisko Strony dotyczące rozliczania i dokumentowania usługi wykonanej z materiału powierzonego przez kontrahenta z Unii Europejskiej oc ...

Generowanie strony w 13 ms