Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo budowlane

dotyczy prawa do ulgi remontowej w wybudowanym budynku

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego związanego z korzystaniem z ulgi remontowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z treści ...

Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług związanychz wykonaniem rozbiórki budynku związanego z budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się komórki, sanitariaty i pralnia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),w odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2004r. informuje: Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 54, poz. 535) od dnia 01.05.2004r., na mocy jej art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w okresie ...

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Spółki E. znak: z dnia 13.12.2004r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 30.12.2004r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lu ...

Pytanie podatnika dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży nieruchomości przy nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Z treści złożonego przez Panią wniosku z dnia 20.01.2005r. wynika, iż jest Pani właścicielem zabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych 1056/1 i 1056/50 położonych przy ul. Batorego i ul. 3-go Maja 49 w Hajnówce o powierzchni gruntu 5657 metrów kwadratowych przeznaczonej pod wynajem. W/w nieruchomość została sprzedana notarialnie w dniu 18 stycznia 2005 ...

Jaki jest zakres i sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości kotłowni zlokalizowanej na działkach XX i XX -znajdującej się aktualnie w adaptacji polegającej na przebudowie obiektu ze zmianą i przebudową dachu (tj. dodatkowe otwory i świetliki) oraz elewacji zewnętrznej (montaż okien, drzwi wejściowych itp.) i nie wykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta XXXX działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § .7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) postanawia - udzielić na wniosek XXXX Sp. z o.o. interpretacji podatkow ...

Czy wydatki, które zamierza ponieść podatnik w 2005 roku na zakup materiałów budowlanych w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, bez uprzedniego uzyskania od właściwych organów pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego - stanowią wydatki na cele mieszkaniowe, spełniające kryterium oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej, wydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową?

Pismem z dnia 28.11.2005 r. , uzupełnionym w dniu 05.12.2005 r. , zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny. W roku podatkowym 2005, w związku z zakończeniem okresu oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej na rachunku oszczędnościowo-kredytowym prowadzonym przez Bank Pekao S.A., poniósł P ...

Jaką stawkę podatku VAT (7% czy 22%) należy zastosować dla robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie istniejących sieci wodociagowych lub kanalizacyjnych na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. Nr 54, poz. 535)? Jaki organ uprawniony jest do wydawania poświadczenia na oświadczeniu zamiawiającego wykonanie robót budowlano - montażowych o procentowym udziale infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie znak: (...) z dnia 01.06.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, doręczone dnia 04.06.2004 r., kierując się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest rozstrzygnięcie na ...


Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości kabin telefonicznych i półkabin telefonicznych.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie przedmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, tutej ...

- dotyczy stosowania stawki podatku od towarów i usług, właściwej dla świadczenia usług kominiarskich w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym i jednorodzinnym

Działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa(tekst jednolity z 2005 roku - Dz. U. Nr 8 , poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu odwołania Strony z dnia 21 czerwca 2006 roku od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2006 roku Nr PP/E/449-14/06 zmieniającej z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dz ...

Generowanie strony w 29 ms