Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasada proporcjonalności

uzupełnić

Odpowiadając na pismo z dnia 27.04.2004 r. (bez znaku) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w zakresie uznania za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów równowartości otrzymanych z organu samorządowego dotacji, w związku ze świadczeniem usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowa ...

Czy koszty wspólne firmy „R” ponoszone w związku z prowadzoną działalnością pozarolniczą i rolniczą np. opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, wszelkie media, wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania pracowników administracji, ochrony, ubezpieczeń majątkowych, art. biurowych i innych powinny być rozliczone w takim stosunku w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie, zgodnie z przepisami art.22 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U: z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu styierdza, że stanowisko Pana ............ we wniosku z dnia ............ który wpłynął do tut. Organu podatkowego .................., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Przychody

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zaliczania wydatków poniesionych na zakup wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, przedstawiam poniżej stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Z treści pisma wynika, że problem ten dotyczy proporcjonalnego rozliczania kosztów uzyskania przychodów przez podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z ...

Wykładnia art. 53 § 1 i § 4, art. 73 § 1 pkt 6 oraz art. 78 § 3 Ordynacji podatkowej wymaga uwzględnienia zasady proporcjonalności. Dokonanie tego rodzaju wykładni prowadzi do wniosku, że w okresie od 1.09.2005 r. do 31.12.2008 r. stosownie do art. 53 § 1 i § 4 O.p. w kontekście brzmienia art. 73 § 1 pkt 6 tej ustawy wymaga, aby podatnik, który przedwcześnie rozliczył podatek VAT za dany okres rozliczeniowy wykazując podatek należny z tytułu czynności, odnośnie których obowiązek podatkowy powstał w następnych okresach rozliczeniowych, w wyniku czego w tychże kolejnych okresach rozliczeniowych popadł w zaległość podatkową w tym podatku – nie był obciążany odsetkami za zwłokę od tychże zaległości do wysokości odsetek, które byłyby należne od kwoty nadpłaconej. Kwotą tą Skarb Państwa bowiem już materialnie dysponował w momencie powstania – pod względem formalnym – zaległości podatkowej za następny okres rozliczeniowy, w związku z czym odpadła funkcja kompensacyjna, jaką spełniać mają odsetki od zaległości podatkowych.

Wyrokami z dnia 02.04.2008 r., sygn. I SA/Bk 76 – 80/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił na podstawie art. 151 ustawy z 30.08. 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej "popsa" skargi D. spółka z o.o. w B. (obecnie C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Białymsto ...

Czy nie mając możliwości bezpośredniego ustalenia kosztów można je rozliczyć zgodnie z zasadą proporcjonalności w myśl art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 25 ms