Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przepisy

Na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2004r wykonano usługę transportu towarów z Niemiec do Polski oraz z Polski do Niemiec na zlecenie kontrahenta krajowego czy w związku z nową ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r, obowiązującą od 1 maja 2004r. należy stosować stare czy też nowe przepisy w tym zakresie?

W związku z pismem z dnia 27.05.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 31.05.2004 r.) oraz pismem uzupełniającym złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 14 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 ...

Podatnik otrzymuje rentę uzupełniającą wypłacaną na podstawie ugody. Od kiedy i na podstawie jakiego artykułu renty uzupełniające zwolnione były z podatku dochodowego? Czy i kiedy zwolnienie to zostało zniesione i na podstawie jakiego artykułu ustawy ?

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działając w oparciu o art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. ...

Jak wygląda przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na pismo z dnia 04.08.2003 r. (data wpływu 08.08.2003 r.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1) W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych: Z treści ww. pisma oraz z danych pos ...

1. Stanowisko, które wyraził Sąd na s. 6 uzasadnienia zaskarżonego wyroku, że w świetle odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego - art. 58 i art. 83, zawartego w § 50 ust. 4 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów organy podatkowe nie miały prawa do ingerowania w sferę stosunków cywilnoprawnych, miały natomiast uprawnienie i obowiązek przy stosowaniu tego przepisu prawa podatkowego do dokonania ustalenia czy przyjęte za podstawę rozliczenia podatkowego faktury nie dotyczyły czynności, do których miały zastosowanie art. 58 i art. 83 K.c., nie narusza zasady praworządności i jest zgodne z prawem. 2. Art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stanowił, że czynności określone w ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Wynikało więc z niego, jak również i z innych unormowań zawartych w tej ustawie, w szczególności z art. 19 ust. 1 i 2, że w toku postępowania podatkowego prowadzonego w celu określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług, w tym prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, organy miały obowiązek ustalić gospodarczą istotę czynności podejmowanych przez podatnika, w tym również w kontekście szerszych operacji gospodarczych ("łańcuszków" transakcji), w których uczestniczył, aby ustalić czy faktury istotnie stwierdzały nabycie towarów i usług, czy też działania podejmowane dla pozoru lub z innych przyczyn nieważne, które takiego celu nie miały lub nie mogły do niego doprowadzić.

Zaskarżonym wyrokiem z 19 stycznia 2005 r., sygn. akt SA/Sz 1855/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej E w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r. Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny, przedstawiony przez Sąd w uzasadnieniu wyroku: ...

Zapytanie Spółki dotyczyło: dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składki wpłacanej do Związku Rewizyjnego Banków ... w kwocie nieprzekraczjącej górnej granicy składki oreśłonej w rozporządzeniu Ministra Finansów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 3 listopada 2005 r. (data wpływu: 14.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku do ...


Utożsamianie pojęcia prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej z pojęciem ustaw prawa podatkowego, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest nieuprawnione. Przez pojęcie prawa podatkowego należy rozumieć wszelkie normy prawne zarówno ustawowe, jak i wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, które regulują wszystkie elementy konstrukcyjne tj. podmiotowe i przedmiotowe podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, na podstawie art. 165a, art. 216, art. 239 oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), powoływanej dalej jako: Ordynacja podatkowa: postanowieniem z dnia 8.12.2006 r. nr lS.1/2-423/81/06, po rozpatrzeniu zażalenia „B." Spółka Akcyjna w J. (zwana dalej Spółką) na postanowienie Naczelnika Podkar ...

Które przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn mają zastosowanie w przypadku nabycia spadku po osobie zmarłej w 2006r.?

Zdaniem strony - Ponieważ śmierć ojca nastąpiła w 2006r. zatem w sprawach opodatkowania będą miały zastosowanie przepisy o podatkach od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007r. (stara ustawa). Data postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma w tej sytuacji żadnego znaczenia. Organ podatkowy stwierdza , iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny ...

Jaka podstawa prawna powinna być przywołana na fakturach dokumentujących wykonanie usługi zamiast PKWiU.

D E C Y Z JA Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urz ...

Który Urząd Skarbowy na terenie Polski będzie właściwym dla rozliczeń podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fin ...

Generowanie strony w 24 ms