Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ statutowy

Czy wypłaty diet i wynagrodzeń przewodniczącemu i członkom Rady Osiedlany należy opodatkować tak jak przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 01 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Płatnik dokonuje wypłat diet i wynagrodzeń przewodniczącemu i członkom ...

Czy należą się i w jakiej wysokości koszty uzyskania przychodów od ekwiwalentu dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku?

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu 29.06.2004 r.) w sprawie kosztów uzyskania przychodów od ekwiwalentu dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku udziela poniższej informacji: W prze ...

Czy wydatki ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej oraz zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stosownie do zapisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r.,Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem udziela odpowiedzi na złożone przez Spółkę zapytanie. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka ponosi na rzecz członków władz statutowych osoby prawnej nie będących pracownikami ani też udziałowcami Sp ...

Czy Spółka może skorzystać z art. 18 ust. 1 UPDOP w przypadku dokonywania darowizn na rzecz Domu Dziecka, którego organem zalozycielskim jest jednostka samorządowa?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Spółka może skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 UPDOP w przypadku dokonywania darowizn na rzecz Do ...

Czy dieta wypłacona Przedstawicielom za udział w Zebraniu Przedstawicieli członków stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, jakie stanowi źródło przychodu, jakie należy zastosować koszty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając w trybie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17-05-2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przed ...

dotyczy opodatkowania diet otrzymywanych przez członków organów spółki

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1.09.2005 r. ...

Czy zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Fundację, zatrudniający pracowników, jest płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 roku poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2006 roku, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko pła ...

Czy wypłacone rekompensaty członkom organów statutowych oraz ryczałty wypłacone członkom Zrzeszenia działającym w stałych Komisjach Zrzeszenia oraz delegatom biorącym udział w Zgromadzeniu Ogólnym stanowią koszty uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zrzeszenia o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ...

Czy wydatki na rzecz Rady Podatnika wynagrodzenia członków z tytułu pełnionych funkcji oraz wydaki dotyczace funkcjonowania organu) stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lutego 2007r. (data wpływu do Urzędu 16.02.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc p ...

Spółka zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia majątkowego. Nie będzie to umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia będą straty, jakie Spółka może ponieść w wyniku działalności członków jej statutowych organów w związku z wykonywaniem ich funkcji. Czy składki na to ubezpieczenie płacone przez Spółkę będą stanowiły przychód u członków organów statutowych (zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 55 ms