Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura pro forma

W którym momencie Spółka osiąga przychód dla celów podatkowych?

Spółka - produkująca zespoły elektroniczne przeznaczone dla zagranicznego odbiorcy – zgodnie z ustaleniami klienta dostarcza ustalone ilości towaru do zagranicznego magazynu klienta. Wywóz towarów z polskiego obszaru celnego następuje na podstawie faktury pro-forma, a towar wywożony poza granice Polski pozostaje własnością Spółki do czasu pobrania go przez klienta z zagranicznego magazynu. Klient ...

Jaki jest zakres przedmiotowy nowych przepisów art. 12 ust. 3d pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? Jaki jest sposób rozliczania przychodów i kosztów sprzedaży energii elektrycznej, oraz sposób rozliczania kosztów ogólnych prowadzonej działalności?Jaki jest sposób rozliczania przychodów i kosztów sprzedaży usług przesyłowych?Jaki jest sposób rozliczania eksportu energii elektrycznej?Jakie są zasady dotyczące rozliczania faktur korygujących i określania terminu płatności na fakturze?Jaki jest momentu powstania przychodów w związku z terminem płatności określonym warunkowo?

Zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej dokonuje zmiany w udzielonej Spółce odpowiedzi na zapytanie. Niniejszym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdza stanowisko zawarte w piśmie Spółki. Stanowisko Urzędu Skarbowego jest niezasadne jedynie w odniesieniu do rozliczania kosztów ogólnych Spółki. Koszty ogólne są ponoszone niezależni ...

Jak rozliczyć nabycie towarów od kontrahenta zagranicznego za pośrednictwem składu konsygnacyjnego położonego na terenie RP?

Z pism Podatnika wynika, iż Spółka będzie dokonywała nabycia towarów za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego znajdującego się na terenie kraju. Jednorazowa dostawa do magazynu będzie dokumentowana fakturą pro forma. Od momentu dostawy do składu konsygnacyjnego Spółka rozporządza towarem jak właściciel. Na komponenty pobierane sukcesywnie z magazynu Spółka będzie otrzymywała faktury handlowe w te ...

Czy faktura pro-forma uprawnia do odliczenia podatku VAT

Spółka zwróciła się do naczelnik tut. Urzędu z prośbą o informację o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, a ściślej potwierdzenie, iż otrzymana faktura pro-forma nie uprawnia do odliczenia podatku VAT i jako dokument nie wymieniony w ramach przepisów ustawy o VAT nie wywołuje skutków prz ...


Czy od towarów uszkodoznych w procesie produkcji, nieodesłanych do zleceniodawcy Spólka musi zapłącic podatek VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów uszkodzonych – ubytków przedstawione w piśmie z dnia 26 lipca 2005r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pis ...

Czy nieodpłatne nabycie próbek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług próbek przywiezionych na tzw. fakturze proforma przedstawione w piśmie z dnia 08 września 2005r. jest prawidłowe. ...

Czy przywóz z krajów UE formy-urządzenia do produkcji podlega opodatakowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie naliczania podatku od towarów i usług od przywozu towaru (formy - urządzenia produkcji) z krajów Unii Europejskiej na tzw. fakturze proforma przedstawione w ...

Czy wystawienie przez Spółkę faktury pro-forma na sprzedaż świadectw pochodzenia (potwierdzających pochodzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), otrzymanie zaliczki i udokumentowanie tej zaliczki fakturą VAT powoduje powstanie przychodu, jeżeli następuje przed momentem przejścia własności świadectw pochodzenia na nabywcę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

Sposób dokumentowania refundacji poniesionych kosztów w ramach programu EQUAL

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Jednostki przedstawione w piśmie z dnia 7 grudnia 2005r., w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług rozliczeń pomiędzy Administratorem a Partne ...

Generowanie strony w 5 ms