Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa komisu

Podstawa opodatkowania

W związku z pismem nr L.dz. S.K./35/E/2003 z dnia 20.01.2003 roku w sprawie podstawy opodatkowania czynności wynikających z umowy komisu Urząd Skarbowy w Pińczowie, na mocy art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług ora ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 05.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przepisie § 46 rozporządzenuia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy (Dz. U. Nr. 27 poz. 268 ze zm.) określono zasady dokumentowania komisu. Komisant dokonujący sprzedaży towaru w wykonaniu umowy komisu wystawia nabywcy fa ...

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 26.05.2003 roku w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Handel samochodami używanymi może odbywać się w formie komisu lub skupu i sprzedaży samochodów. W ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 23.07.2003 r. w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów za przyjęty towar w komis po sporządzeniu umowy z komitentem - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia. Umowa komisu w/g art. 765 Kodeksu Cywilnego jest umową, na podstawie, której przyjm ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) komisant powinien ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaż towarów osobom fizycznym nie prowadzących działalności gospodarczej i kwoty podatku należn ...

Czy Komisant prawidłowo zastosował stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego?

Z analizy przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami. W dniu 22.05.2003 roku zakupiła od podatnika podatku od towarów i usług samochód osobowy marki PEUGEOT za kwotę 20.700,00 zł jako towar zwolniony z opodatkowania. Transakcja zakupu udokumentowana jest fakturą VAT. Powyższy samochód Podatniczka spr ...

Zasady dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży kodów używanych do przedpłaconych usług telekomunikacyjnych oraz poboru energii elektrycznej i gazowej w przypadku gdy sprzedaż taka dokonywana jest poprzez ciąg podmiotów kupujących te kody w celu dalszej ich odsprzedaży albo poprzez ciąg pośredników w postaci agentów albo poprzez ciąg pośredników działających w sposób zbliżony do umowy komisu

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.08.2003 r. uprzejmie informuje: Na podstawie art. 14 a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemne zapytanie podatn ...

1. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawarta między osobą prywatną a Auto-Handlem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Odpowiadając na Pani pytania zawarte w piśmie z dnia 11.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Pyt. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Odp. Przyjęcie do komisu poja ...

Jak należy udokumentować oraz zaewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej - komisową sprzedaż samochodów osobowych jak i ciężarowych gdy komitent jest podatnikiem podatku VAT, a także gdy nie jest podatnikiem podatku VAT.

W myśl art. 765 kodeksu cywilnego “przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym”. Rzecz będąca przedmiotem umowy komisu nie jest własnością komisanta. Komisant wykonując umowę komisu działa we wła ...

Momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku przekazania leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do sprzedaży komisowej.

Zgodnie z art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poprzez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 08 sty ...

Generowanie strony w 17 ms