Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: basen

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować po dniu 1 maja 2004r. dla świadczenia usług udostępniania basenu, króre zaklasyfikowane zostały do grupowania PKWiU 92.61?

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Pod pozycją 158 tego załącznika wymienione zostały usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi m.in ...


Czy udostępnianie basenu i sali gimnastycznej przez szkołę jest zwolnione od podatku od towarów i usług?

Zagadnienie wynajmowania, czy też wydzierżawiania sali gimnastycznej na cele sportowe należy rozpatrzyć pod kątem zaklasyfikowania tej usługi w zależności od tego, komu wynajmowane jest pomieszczenie oraz w jaki sposób użytkowany będzie wynajęty obiekt, a także na jaki cel będzie wykorzystywany zysk osiągnięty z tego rodzaju działalności. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marc ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować dla świadczenia usług polegających na odpłatnym korzystaniu z basenu kąpielowego i jego otoczenia?

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Pod poz. 158 tego załącznika wymienione zostały usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi m. i ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować do świadczonych przez szkoły usług w zakresie pływalni ?

Zgodnie z poz. 158 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych które zostały zakwalifikowane do symbolu PKWiU 92.61 podlegają opodatkowaniu wg stawki 7 %. Zatem w przypadku udostępniania pływalni osobom nie związanym ze szkołą należy odpłatność za takie usługi opodatkować ...

Czy wynajęcie basenu (PKWiU-92.61.10-00.00 "obiekty sportowe" ) i prowadzenie aerobiku w wodzie ( PKWiU- 93.04.10-00.00 " poprawa kondycji fizycznej" podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT-7%?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.09.2004 r. /data wpływu 13.10.04/na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137,poz. 926 z późn. zm. / wyjaśniam; Usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.61.10-00.00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 158 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ czyli usługi w zakresie ...


Pływalnia miejska nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej-jest częścią wydziału Urzędu Miasta. Czy Urząd Miasta może obniżyć podatek należny o podatek naliczony z faktur na zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem basenu miejskiego (np.wody, energii, środków czystości itp.)?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W §8 ...

czy usługi basenowe - korzystanie z pływalni krytej osób indywidualnych, szkół, przedszkoli, zakładów pracy, stowarzyszeń; kursy nauki pływania, aqua-aerobik, sauna (o symbolu PKWiU 92.62.13-0.90) są zwolnione z podatku od towarów i usług

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: W przedmiotowym piśmie O. (świadczący usługi jako zakład budżetowy, który podlega Urzędowi Gminy) zwrócił się z zapytan ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na usługi:-sprzedaż posiłków (obiadów) w stołówce szkolnej przygotowywanych przez personel szkoły, z których korzystają tylko uczniowie,stołówka ta nie jest ogólnodostępna,-sprzedaż biletów wstępu na basen i halę sportową

Do powyższego zapytania placówka oświatowa dołączyła pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z dnia 09.06.2004 r., znak OK - 5672/KU - 227/24 - 3788/2004, które rozstrzygnęło wątpliwości klasyfikacyjne. Ośrodek ten wyraził opinię, iż : prowadzenie stołówki przez personel zespołu szkół dla wychowanków i pracowników pod warunkiem, że stołówka nie jest o ...

Generowanie strony w 30 ms