Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewalutowanie kredytu

Czy powstała z tytułu różnic kursowych w wyniku przewalutowania kredytu z franków szwajcarskich na złote różnica w kwocie spłaty kredytu stanowi koszt uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka z o.o. w 2001 r. zaciągnęła w banku kredyt obrotowy we frankach szwajcarskich na potrzeby związane z bieżącą działalnością gospodarczą. Ponieważ w latach 2002 - 2003 kurs wymiany franka szwajcarskiego w stosunku do złotego znacznie wzrósł Spółka aneksem do umowy kredytowej w maju 2003 r. zmieniła walutę zawartego kredytu z franków szwajcarskich na złote. Ocena prawna stanu faktycznego: Zg ...


W dniu 15 marca 2004 r. podatnik zaciągnął kredyt walutowy i dokonuje spłat tego kredytu w EUR. Obecnie spółka zamierza przewalutować opisany kredyt na PLN. Zapytanie podatnika dotyczy rozliczenia różnic kursowych powstałych w wyniku przewalutowania kredytu wyrażonego w EUR., a kwotą kredytu w PLN na dzień przewalutowania, i ich wpływu na rozliczenia podatkowe.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2004 r. (data wpływu 28.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje: Z pisma Spółki wynika, że w dn ...

Czy przewalutowanie kredytu mieszkaniowego spowoduje utratę prawa do ulgi odsetkowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 25.11.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Jeżeli Spółka mająca zaciągnięty kredyt inwestycyjny chciałaby go przewalutować i w związku z tym powstaną dodatnie różnice kursowe czy będzie to przychód Spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 19.01.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy różnice kursowe od przewalutowanego kredytu są kosztem uzyskania przychodu?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. w 1998r. zaciągnęła dewizowy kredyt inwestycyjny w EURO. Inwestycja została zakończona wobec czego odsetki oraz różnice kursowe od spłaconych rat kredytu Spółka zaliczała do kosztów uzyskania przychodów. W marcu 2004 roku kredyt dewizowy został – za pobraniem prowizji - przekształcony na kredyt w walucie polskiej. Jednocześnie ustalono nowe warunki kredytowania. Przed ...

Czy ujemne różnice kursowe naliczone od przewalutowania kredytu zaciągniętego w EURO na PLN będą stanowić koszty uzyskania przychodów jeżeli zwiększyły one kwotę zaciągniętego zobowiązania ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31 marca 2005r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 22 marca 2005r. Nr PD.423/42/OS w zakresie interpretacji prawa podatkowego: - odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia. UZASADNIENIE W dniu ...

Czy przychody wynikające wyłącznie z przewalutowania kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą tj. z zamiany kredytu złotowego denominowanego w walucie wymienialnej na kredyt złotowy stanowią przychody do opodatkowania?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2005 r., (wpływ w dniu 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakre ...

Pytanie dot. podatkowych skutków przewalutowania kredytu .

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2005r (data wpływu 16.03.2005r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie postanawia potwierdzić stanowisko podatnik ...

Według stanowiska Spółki różnice powstałe pomiędzy wartością kredytu zaciągniętego a wartością kredytu spłaconego stanowią koszt uzyskania przychodów, chociażby nie można było ich uznać za różnice kursowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 zdanie 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka uważa, że w jej sytuacji nie ma zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a tej ustawy.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. „M” z dnia 07.07.2005 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Nr 1473/146/WD/423/51/05/JL z dnia 27.06.2005 r. w sprawie udzielenia pisem ...

Generowanie strony w 46 ms