Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty przewozu

Dotyczy stosowania stawki podatkowej przy świadczeniu usługi transportowej stanowiącej koszt dojazdu do klienta, związanej ze świadczeniem usług w zakresie doradztwa, wydawania opinii i ekspertyz, atestacji itp.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 23 marca 2004 r. uzupełnione w dniu 5 kwietnia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. W przedmiotowym piśmie podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym stosowania stawki podatkowej przy świadczeniu usługi transportowej ...

Pełna treść zapytania w odpowiedzi , dotyczy kwestii wewnątrzwspólnotowych

Pismem z dnia 27-05-2004 r. zwróciła się Spółka z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ) w następującym stanie faktycznym 1) Przepis art. 28 ust.3 cytowanej ustawy mówi , że w przypadku usług transportowych za miejsce ich świadczenia uważa się miejsce , gdzie transport towarów s ...

dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu 25.06.2004 r.) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, wyjaśnia: Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o p ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrot kosztów samolotu, hotelu, pociągu i innych uzasanionych wydatków poniesionych przez kandydata na pracownika?.

Odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 25.05.2004r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 28 maja 2004r.), złożone w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zwrotu wydatków p ...

Dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności w zakresie usług budowlano-remontowych dla sektora mieszkaniowego (PKOB-11)

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 –22, art. 30-32, art.119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem ...

Czy zawarte w art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie "inne należności" obejmuje koszty transportu w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, gdy podatnik polski korzysta z usług transportowych innego polskiego przewoźnika ?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania, o której mowa w art. 31 ust.1, obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów; 2) wydatki dodatkowe, takie ja ...

Czy do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dolicza się koszty wynajętego transportu obcego ?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest zobowiązany zapłacić. Przede wszystkim będzie to zatem należność dla dostawcy wynikająca z faktury . Jednakże kwotę tę należy powiększyć o :1/ podatki, cła opłaty i inne należności płacone w ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podstawa opodatkowania w imporcie towarów obejmuje koszty transportu? Jeżeli usługa transportowa zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem VAT w imporcie towarów, czy podatnik wystawiając fakturę VAT dla importera ma prawo zastosować stawkę podatku VAT w wys. 0%?

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy na mocy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi spedycji międzynarodowej. Zleca przewóz przesył ...

Czy wydatki poniesione przez Podatnika będącego osobą niepełnosprawną związane z przejazdami taksówkami na konsultacje i badania lekarskie podlegają odliczeniu od dochodu za 2003 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?

Stan faktyczny: Małżonek Podatniczki będący osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa ponosił wydatki związane z przejazdami taksówkami na konsultacje i badania lekarskie. Stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. - podstawę ob ...

Czy koszt dojazdu z siedziby firmy do miejscowości przygranicznej, ponoszony przez nabywcę towarów z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów winien podwyższyć wartość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z zakresu podatku od towarów i usług znak: 594//04 z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu do urzędu 14.05.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 15.06.2004 r. (data wpływu do urzędu 21.06.2004 r.), wyjaśni ...

Generowanie strony w 14 ms