Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: plac zabaw

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę polegającą na wykonaniu placu zabaw?

W piśmie z dnia 08.04.2004r. Podatnik poinformował, że świadczona przez niego usługa polega na wykonaniu placu zabaw i zaznaczył, że będzie wykonana w kwietniu 2004 r. W okresie od 1 stycznia 2004r. do 30 kwietnia 2004r. obowiązywały przepisy § 66 ust. 1 pkt 6 rozpo-rządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonane od zakupionego przez Spółkę placu zabaw przeznaczonego dla dzieci klientów?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Brzmienie powołanej regulacji prawnej nie pozostawia wątpliwości co do tego, że nie wszystkie wydatki poniesione prze ...

Jaką stawką podatku opodatkowany jest montaż obiektów małej architektury - huśtawek i urządzeń na placu zabaw?

Odpowiadając na pismo z dnia 04 sierpnia 2004r., uzupełnione pismem z dnia 20 sierpnia 2004r. i 24 września 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w oparciu o art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ...

Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług na urządzenie placu zabaw SWW 1749-2, PKWiU 36.40?

Spółka zwróciła się z zapytaniem jaką stawką podatkową powinny być opodatkowane urządzenia ogródków dziecięcych SWW 1749 -2 .W odpowiedzi na zapytanie jednostki zawarte w w pismie działając na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy - Ordynacja podatkowa wyjaśniamy: Zgodnie z art 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54,poz.535) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeni ...

Czy środki trwałe stanowiące wyposażenie placu zabaw mieszczące się w grupie Klasyfikacji Środków Trwałych rodzaj 804 mogą być amortyzowane według stawki 20 %?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Stawka podatku od towarów i usług na usługi remontu istniejących i wybudowanych łącznie z budynkami mieszkalnymi: ciągów pieszo jezdnych, dojść do klatek schodowych, placów zabaw i boisk oraz piaskownicy przy budynkacj mieszkalnych.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie nr KE/4433/2005 w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla remontu istniejących i wybudowanych łącznie z budynkami mieszkalnymi: ...

Stawka podatku od towarów i usług na usługi wykonania i montazu ogrodzenia istniejącego placu zabaw przy budynku mieszkalnym.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie nr KE/4433/2005 w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla wykonania i montażu ogrodzenia istniejącego placu zabaw przy budynku m ...

pytanie dot. stawki podatku VAT na usługę wykonania ogrodzenia placu zabaw przy budynku mieszkalnym

POSTANOWIENIENa podstawie: art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu: stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 27.02.2006r. przez ...... s.c. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADN ...

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia wydatków związanych z budową placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym ?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zarówno sprzedaży opodatkowanej VAT jak i zwolnionej z tego podatku. Do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług należy zakwalifikować wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach biurowych oraz pawilonach znajdujących się w różnych miejscach miasta XXX ...

Czy środki przekazane podwykonawcy w postaci poniesionych bezpośrednio przez Spółkę kosztów (nakładów rzeczowych) na modernizację placów zabaw są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, tj. ujęcia kosztu w księgach rachunkowych (zaksięgowania) na podstawie otrzymanej od podwykonawcy faktury? Spółka jest organizatorem programu, którego celem jest m.in. kompleksowa modernizacja 10 istniejących, ogólnodostępnych, zaniedbanych placów zabaw w zamian za zamontowanie tablicy reklamowo–informacyjnej Spółki na minimum 2 lat od dnia odbioru zmodernizowanego placu zabaw.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 29 marca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowe ...

Generowanie strony w 18 ms