Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prokura

Czy istnienie prokury może stanowić podstawę do zakwestionowania zasadności podatku liniowego z działalności gospodarczej, w ramach której zawarto umowę na obsługę biura i magazynu spółki? Czy umowa o świadczenie usług polegających na obsłudze biura i magazynu spółki poprzez zatrudnionych pracowników, w której poprzednio podatnik pracował na stanowisku dyrektora administracyjnego, będzie zakwalifikowana jako umowa, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy.

Znowelizowana ustawa z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 5a pkt. 6 definiuje pojęcie działalności gospodarczej. Według nowej regulacji przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z któr ...

dotyczy reprezentacji podatnika - osoby prawnej przez prokurenta samoistnego w rozumieniu przepisów art. 109 - 109 kodeksu cywilnego w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych podatnika przed organami podatkowym

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 14.12.2005 r. (...) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej reprezentacji podatnika - osoby prawnej przez prokurenta samoistnego w rozumieniu przepisów art. 10 ...

Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacane pracownikowi przychody z tytułu wykonywania czynności prokurenta i w jaki sposób je opodatkować?

25 czerwca 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na mocy uchwały zarządu udzielono prokury łącznej pracownikowi Spółki. Prokura wykonywana jest odpłatnie. Prokurent jest upoważniony do działania łącznie z jednym członkiem zarządu. Osoba ...

Czy wynagrodzenie wypłacone prokurentowi na podstawie uchwały zarządu Spółki należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wynagrodzenie wypłacone prokurentowi na podstawie uchwały zarządu Spółki należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy były członek zarządu Spółki, któremu nie udzielono pełnomocnictwa, może skutecznie reprezentować Spółkę, składać wyjaśnienia i odbierać korespondencję skierowaną do Spółki w postępowaniu podatkowym i postępowaniu w zakresie kontroli podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy dochody wnioskodawczyni – prokurenta – z tytułu udziału w zysku firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19% i w związku z tym wnioskodawczyni nie musi ich wykazywać w zeznaniu rocznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

1. Czy dodatek powinno się potraktować jako przychód określony w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy dodatek z tytułu prokury jest przychodem z innych źródeł – art. 20 ust. 1 w związkuz art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacane pracownikowi przychody z tytułu wykonywania czynności prokurenta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacane pracownikowi przychody z tytułu wykonywania czynności prokurenta

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 85 ms